הסכם לרכישת ציוד - לקוח פרטי


בזק בינלאומי, ספקית שירותי האינטרנט המובילה בישראל, שמחה לספק לך מגדיל טווח רשת אלחוטית בטכנולוגיית Mesh WiFi ("המוצר"). במצורף לערכת המוצר, נמסרה לך חשבונית רכישה וכתב אחריות. 
במקרה בו הלקוח הינו לקוח עסקי אשר נרשם בבזק בינלאומי ככזה, מובהר כי הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ״א 1981 ("החוק") אשר חלות על "צרכן" כהגדרתו בחוק, אינן רלוונטיות לגביו ואין להן תחולה. 
 

פרטי המוצר
מגדיל טווח רשת אלחוטית בטכנולוגיית Mesh WiFi תוצרת TP-Link Technologies Co Ltd, דגם Deco M4, (ארץ ייצור: סין), אשר נועד להרחיב את כיסוי האינטרנט האלחוטי ברחבי הבית. 
יחידות המוצר מחוברות בינן לבין עצמן בטכנולוגיית Mesh ובכך מתאפשרת תקשורת אלחוטית בכיסוי רחב ללא ניתוקים. 
טכנולוגיית Mesh (ART-Adaptive Routing Technology) משייכת באופן אוטומטי כל מכשיר המבקש להתחבר לרשת האלחוטית, אל היחידה בעלת שידור ה-WiFi הטוב ביותר עבורו, בין אם ישירות לנתב או לאחת מיחידות המוצר.
תקנים ומהירויות: המוצר מכיל שתי יחידות, כאשר כל יחידה הינה מגדיל טווח בתקן AC במהירות 1200Mbps בעל שני משדרים בתדרים 2.4G-300Mbps, 5G-876Mbps.
פרטים נוספים אודות המוצר ניתן למצוא בתעודות המצורפות באריזת המוצר.
מובהר כי טווח כיסוי האינטרנט האלחוטי עשוי להיות מושפע מגורמים שונים, כגון גודל ומבנה בית הלקוח, גורמים סביבתיים שונים, ועוד. בזק בינלאומי איננה מתחייבת כי המוצר יספק כיסוי מלא לכל בית הלקוח.

אספקת המוצר
אספקת המוצר כרוכה בתוספת תשלום עבור המשלוח בעלות של 29.9 ₪.
אספקת המוצר ללקוח תתבצע תוך 5 ימי עסקים מיום חיוב הלקוח, אלא אם נמסר ללקוח אחרת במועד ביצוע העסקה.
 

שירות ואחריות
1.    אנו מתחייבים לעשות כל שביכולתנו על מנת לספק לך את המוצרים האיכותיים והטובים ביותר. 
2.    האחריות המוקנית למוצר ניתנת על ידי היבואן הרשמי של המוצר: בנדא מגנטיק בע"מ, רחוב המחשב 1, אזה"ת פולג, נתניה, למשך שלוש שנים ממועד הרכישה, בהתאם לתעודת האחריות המצורפת למוצר.
לצורך קבלת שירות ואחריות למוצר, יש לפנות אל היבואן, בנדא מגנטיק בע"מ באמצעות מוקד שירות ותמיכה, בטלפון 073-2660699, בין הימים א'-ה' בין השעות 9:00-17:00.
3.    השימוש המוצר הינו באחריות הלקוח ובכפוף לתנאי היצרן.
4.    בזק בינלאומי אינה אחראית לטיב המוצר והלקוח מצהיר כי המוצר מסופק במצבו כפי שהוא (as is). בזק בינלאומי אינה יוצרת מצג כלשהו והיא לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת, בקשר עם מסחריות המוצר והתאמתו למטרה ספציפית. בזק בינלאומי אינה יוצרת מצג כלשהו ולא תישא בכל אחריות שהיא, והיא אינה מתחייבת, כי המוצר נשוא הסכם זה יתאים לדרישות הלקוח או לצרכי הלקוח ו/או יסופק באופן מלא ומוחלט וללא הפרעה, בזמן, בתיאום עם תוכנות/ מוצרים אחרים של הלקוח וללא שגיאות, פגמים וטעויות. 
5.    השימוש במוצר מושא הסכם זה נעשה על אחריותו הבלעדית של הלקוח. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם לו הנובע כתוצאה, כפועל יוצא ו/או בקשר עם השימוש בשירות.
6.    בזק בינלאומי לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או עיכוב בשימוש במוצר שמקורם בגורמים שאינם בשליטתה. בכל מקרה לא תישא בזק בינלאומי באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, העשוי להיגרם ללקוח עקב השימוש במוצר, לרבות כל פגם או תקלה במוצר. האחריות הניתנת ללקוח בגין המוצר היא הסעד היחיד לו זכאי הלקוח בקשר לכל טענת פגם, תקלה או אי התאמה של המוצר.
7.    ככל שבזק בינלאומי תבצע עבודות באתר הלקוח, הלקוח מאשר כי כל העבודות נעשות באישורו ועל פי הנחיותיו. מובהר, כי בזק בינלאומי איננה אחראית לכל נזק העשוי להיגרם באתר הלקוח כתוצאה מעבודות תשתית ו/או חיווט אשר יבוצעו על ידה כאמור.
8.    הלקוח מצהיר, כי ידוע לו, כי הגבלת האחריות כאמור בסעיף זה, הינו תנאי יסודי להתקשרות זו.
 

תשלום ותנאי עסקה
9.    בהתאם לבקשתך לרכוש את המוצר ביום {{IPGETPRICEUPDDATE}}, תחויב במועד ביצוע העסקה בעלות בסך {{IPGETMONTHPRICE}} {{IPGETCURRENCY}} כולל מע"מ בפריסה ל-36 תשלומים חודשיים שווים, או באופן אחר על פי המוסכם עם הלקוח בעת ביצוע העסקה. 
10.    כלל הסכומים שבנספח כוללים מע״מ, ככל שקיים כשיעורו בחוק.
11.    במקרה בו לא יפרעו אחד או יותר מהתשלומים, אזי בנוסף לתשלומים בגין המוצר, ייגבו הוצאות גבייה, הפרשי הצמדה ותשלומי ריבית בשיעור המרבי בהתאם להוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 בגין תשלומים שלא נפרעו.
12.    בזק בינלאומי תהא רשאית לגבות גם עמלה בגין החזרת התשלומים וזאת, בנוסף לכל תשלום המגיע לה על פי כל דין ו/או הסכם. העמלה תיגבה מאמצעי התשלום שנמסר לצורך חיוב המוצר. בנוסף, במקרה בו לא יפרעו התשלומים בגין המכשיר במועדם, תהא בזק בינלאומי רשאית, להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מיידי. במקרה בו הנך ״צרכן״ כהגדרתו בחוק, "עשה הדבר לאחר מתן התראה ובהתאם להוראות סעיף 4 לתקנות הגנת הצרכן (מכירות באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות), תשמ״ג- 1983".
13.    לקוח המבקש לשלם בהוראת קבע לחיוב חשבון הבנק או כרטיס אשראי מיודע בזאת כי תבוצע לגביו בדיקת חיווי אשראי בהתאם להוראות חוק נתוני אשראי התשע״ו-2016 בדיקה כאמור כרוכה בפניה של לשכת האשראי אל בנק ישראל בבקשה לקבלת המידע הכלול במאגר בנוגע ללקוח.
 

ביטול עסקה
14.    לקוח פרטי כהגדרתו בחוק, רשאי לבטל את עסקת רכישת המוצר תוך 14 יום ממועד ביצוע העסקה או ממועד קבלתו, לפי המאוחר ("פרק הזמן המותר") ובהתאם להוראות החוק, כשהוא באריזתו המקורית כשהוא ללא פגם בו ו/או באביזריו ו/או באריזה ובצירוף כל תכולת הערכה שסופקה ("מוצר תקין").
15.    לקוח פרטי כהגדרתו בחוק שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק זכאי לבטל את עסקת רכישת המוצר בהתאם לסוג העסקה שבצע, ולהוראות החוק והתקנות שהותקנו על פיו, תוך 4 חודשים ממועד קבלתו ("פרק הזמן המותר המוארך"). בזק בינלאומי תהיה רשאית לדרוש הצגת תעודה לצורך ביטול העסקה לפי סעיף זה.
16.    לכל לקוח אחר שאינו צרכן כאמור לעיל, ביטול עסקה ייעשה על פי נוהלי בזק בינלאומי, כפי שיהיו מעת לעת. למידע ניתן לפנות באחד מהאמצעים כמפורט מטה.
17.    ביטול עסקה בה ניתנה ללקוח מתנה/הטבה: מחויב הלקוח, כתנאי לביטול, להשיב את המתנה כשהיא תקינה, בשלמותה ובאריזתה המקורית ובלא שנעשה בה שימוש. במקרה של רכישת מוצר נוסף בהנחה/במתנה, ביטול רכישת המוצר הראשון יביא לביטול רכישת/קבלת המוצר הנוסף.
18.    מובהר, כי ההוראות לעיל ולהלן מובאות לשם נוחיות הלקוח בלבד ואינן באות במקום הוראות הדין.
 

אופן ביטול עסקה
19.    הלקוח ישלח הודעת ביטול אל בזק בינלאומי באמצעות אחת מהדרכים שלהלן: טופס מקוון באתר בזק בינלאומי בכתובת www.bezeqint.net, / שליחת מסרון WhatsApp למספר 050-4014900 / דואר רשום אל מחלקת פניות הציבור ברחוב השחם 36 פתח תקוה /פניה אל מוקדי השירות והתמיכה במספר  3014*.
בהודעת הביטול יציין הלקוח את שמו ואת תעודת הזהות שלו.
20.    ככל שהעסקה ניתנת לביטול על פי הקריטריונים שנקבעו, על הלקוח להשיב את המוצר לבזק בינלאומי בפרק הזמן המותר/ המוארך, על חשבונו, אל אחת מנקודות ההחזרה כמפורט באתר בזק בינלאומי בכתובת www.bezeqint.net, או לשולחו בדואר רשום אל שחם 40 פתח תקווה. מובהר, כי האחריות להגעת המוצר היא של הלקוח בלבד. 
על אף האמור, במקרה של ביטול עסקה עקב 1) פגם במוצר, (2) אי התאמה, (3) אי-אספקת המוצר במועד או (4) הפרה אחרת של החוזה כהגדרתם בחוק, לאחר בדיקת נסיבות הביטול על ידי בזק בינלאומי, בזק בינלאומי תאסוף את המוצר באמצעי שבו נשלח ללקוח.
 

השבת התמורה
21.    עם קבלת המוצר בבזק בינלאומי בהתאם לאמור לעיל, הוא ייבדק על ידי בזק בינלאומי כדי לוודא שהושב תקין (כהגדרתו לעיל). ככל שיתברר שהמוצר תקין וכי ביטול העסקה נעשה בפרק הזמן המותר/ המוארך, ביטול העסקה יאושר, ובזק בינלאומי תזכה את הלקוח תוך 7 ימי עסקים, באופן בו בוצע התשלום עבור המוצר ותשלח ללקוח הודעה בדבר ביטול העסקה וזיכוי התמורה.
ככל שיתברר כי המוצר אינו תקין או שביטול העסקה נעשה לאחר פרק הזמן המותר/ המוארך, ביטול העסקה לא יאושר וללקוח תישלח הודעה לפיה ביטול העסקה לא אושר וכי עליו לאסוף את המוצר. 
22.    במקרה של ביטול ההתקשרות שלא עקב 1) פגם במוצר, (2) אי התאמה, (3) אי-אספקת המוצר במועד או (4) הפרה אחרת של החוזה כהגדרתם בחוק, תזכה בזק בינלאומי את הלקוח תוך 7 ימי עסקים, באופן בו בוצע התשלום עבור המוצר, בניכוי דמי ביטול, בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם, ובתוספת עמלות סליקה. 
23.    בוצעה בבית הלקוח התקנה של המוצר, ישלם הלקוח לבזק בינלאומי את עלות ההתקנה בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים.
 

הודעות
24.    הלקוח מסכים בזאת כי פרטיו, כפי שנמסרו על ידו בעת הרכישה, לרבות כתובת הדוא"ל שתימסר על ידו או הידועה לחברה במועד הרכישה, יהוו את מענו לצורך משלוח הודעות על ידי בזק בינלאומי, ובכלל זה למשלוח הודעות פרסומת. הלקוח רשאי להודיע לבזק בינלאומי, בכל עת שאין הוא מעוניין לקבל חומרים שיווקיים לכתובת הדוא"ל שלו.
25.    כל הודעה שתשלח בזק בינלאומי, ללקוח תחשב כאילו הגיעה ללקוח שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה, אם נשלחה בדואר ישראל; ואם נמסרה ביד או הועברה בפקסימיליה או נשלחה באמצעות הדואר האלקטרוני - בעת מסירתה.  
 

כללי
26.    בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות הסכם זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המוצר, תגברנה הוראות הסכם זה לכל דבר ועניין.
27.    רישומי בזק בינלאומי, ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא למוצר זה.
28.    לבית המשפט המוסמך בתל-אביב תהיה סמכות בשיפוט הבלעדית והייחודית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם הסכם זה.


 

אנו עומדים לרשותך במגוון דרכי התקשרות:
 באתר www.bezeqint.net
באמצעות שירות WhatsApp במספר 050-4014900
וכן במוקדי השירות והתמיכה במספר  3014*:
בימים א'-ה' בין השעות 8:00-18:00
ביום ו' ובערבי חג בין השעות 8:00-13:00
כתובתנו: שחם 40, פתח תקוה


בברכת גלישה נעימה, 
בזק בינלאומי