תנאי שימוש באפליקציית B בינלאומי ומדיניות פרטיות

 

1. האפליקציה
אפליקציה מבית B בינלאומי (להלן: "החברה") המאפשרת ללקוח גישה למידע וביצוע פעולות בנוגע למנוי האינטרנט/שיחות בינלאומיות שברשותו, לפי התנאים המפורטים במסמך זה (להלן: "האפליקציה" או "השירות").
 

2. התקנה
2.1לצורך השימוש באפליקציה, על הלקוח לקבל קישור להורדת התוכנה מחנות האפליקציות המתאימה וכן ניתן לחפשה עצמאית בשם B בינלאומי בחנות האפליקציות המתאימה. לאחר השלמת תהליך הורדת התוכנה והתקנתה בהתקן הלקוח בהתאם להוראותיה, יופעל השירות.
2.2. 
מובהר כי האפליקציה מתאימה לפעול רק על מכשירי טלפון ניידים המופעלים על ידי מערכות הפעלה מסוג ios או Android.
2.3. החברה רשאית לשנות את דרישות הסף מעת לעת, לרבות בהתאם להוראות יצרן התוכנה.

3. אספקת השירות ללקוח
3.1. השימוש באפליקציה כפוף למילוי התחייבויות הלקוח, על פי הסכם זה.
3.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשדרג, להחליף ולשנות את האפליקציה בכל עת.
3.3. 
השימוש באפליקציה מותנה באישור תנאי שימוש אלו.
 

4. הצהרות הלקוח

        הלקוח מצהיר בזאת כי:

4.1. הוא מתיר לחברה לעשות כל שימוש במידע שיעמיד לרשותה ו/או בנתונים החומרה והתוכנה המתקבלים כתוצאה מהשימוש באפליקציה, כל עוד מידע זה משמש לצורך אספקת השירות ו/או שיפור השירות וייעולו.
4.2. 
ידוע לו כי השירות מתוכנן לפעול כך שלא ישפיע על איכות השימוש במכשיר הטלפון עליו הותקנה התוכנה. יחד עם זאת יתכן, כי על אף האמצעים, בהם נוקטת החברה למניעת נזקים, עלולה להיפגע איכות השימוש במכשיר הטלפון בעת הפעלת בשירות. הלקוח פוטר את החברה מאחריות לכל נזק ו/או אי נוחות העשוי להיגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו, בגין השימוש בשירות.
4.3. כי הוא מתיר לחברה לעשות כל שימוש במידע שיעמיד לרשותה ו/או בנתונים החומרה והתוכנה המתקבלים כתוצאה מהשימוש בשירות, כל עוד מידע זה משמש לצורך אספקת השירות ו/או שיפור השירות וייעולו.

4.4. 
לא ישתמש בשירות בכל דרך שמפרה או שאינה עומדת בכל דין, חוק, תקנה, צו או פסק דין;
4.5. לא ישתמש בשירות בשום אופן שיש בו הפרה או שעלול להפר את הזכויות של כל אדם או ישות אחרים, כולל, ללא הגבלה, זכויות לפרטיות, זכויות קניין רוחני (לרבות זכויות יוצרים) או זכויות אחרות.

5. תשלום בגין השימוש

5.1. החברה רשאית בכל עת לקבוע כי המשך השימוש באפליקציה יותנה בתשלום כפי שייקבע על ידי החברה לפי שיקול דעתה. במקרה כזה תימסר הודעה ללקוח באמצעות האפליקציה.

6. ביטול השירות

6.1. החברה תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות ולחדול מלאפשר את הורדת האפליקציה ו/או את השימוש בה בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.2. החברה תהיה זכאית לבטל את ההתקשרות ולחדול מלספק את השירות ללקוח או לעכב את אספקת השירות ללקוח, באופן מיידי וללא צורך בהתראה, בכל מקרה בו הפר הלקוח את התחייבויותיו כאמור בהסכם זה ו/או בתנאים שיקבעו בינו לבין החברה.

7. בטיחות

7.1. החברה משקיעה מאמצים כבירים על מנת להגן על המידע שלך ועל בטיחות השימוש באפליקציה. לצורך כך, מפעילה החברה אמצעים ומערכות מתקדמים והיא עומדת, בין השאר, בתקן אבטחת מידע 27001 ISO ובתקן אבטחת מידע PCI של חברות האשראי. אולם, חרף מאמציה של החברה, לא ניתן לספק הגנה מוחלטת והחברה אינה מתחייבת לעשות כן והיא לא תהיה אחראית בגין פריצות אבטחה מכל מין וסוג ומכל סיבה.

7.2. מטעמי בטיחות מומלץ להתחבר לאזור האישי ממכשירי קצה שהם בבעלותך בלבד. מומלץ להימנע מכניסה ממכשירי קצה או מרשת גישה לאינטרנט המיועדים לשימוש כלל הציבור. בנוסף לכך, אנו ממליצים להקפיד להתחבר לאפליקציה מרשת גישה לאינטרנט פרטית ומאובטחת (כלומר רשת שעל מנת לגלוש בה יש להקליד שם משתמש וסיסמה). כמו כן, מומלץ להקפיד על כך שבמכשיר הקצה, המשמש אותך לצורך ההתחברות לשירות, יהיו מותקנות תכנות אבטחת מידע איכותיות ומתקדמות ולהקפיד שהן יהיו מעודכנות בכל עת. חשוב, הן מבחינת הדין והן לטובת אבטחת המידע, שייעשה שימוש בתכנות ועדכונים חוקיים אשר נרכשו כדין. עוד יצוין, שעל מנת למזער את הסיכונים הכרוכים בשימוש באפליקציה, יש לפעול בהתאם לכלל הוראות והמלצות תקנון זה.

8. שימוש במידע ופרטיות

8.1. החברה רואה חשיבות עליונה בשמירה על פרטיותך ועל מידע שנאסף לגביך, ועושה מאמצים רבים, תוך נקיטת אמצעי אבטחה חדשניים, על מנת לשמור על כל מידע שברשותה. החברה מעדכנת ומחדשת את אמצעי האבטחה ונהלי שמירת המידע שלה מעת לעת על מנת למנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידה, שינוי בלתי מורשה של המידע וחשיפתו או מחיקתו.

8.2. החברה עשויה להשתמש ולאסוף מידע לצורך ניתוח סטטיסטי, לצרכי אבטחת מידע ומניעת שימושים בלתי חוקיים ולשם אספקת שירותים טובים יותר לכל המשתמשים בשירותיה או הגולשים אפליקציה. שימוש במידע כאמור מאפשר להעשיר ולשפר את השירותים והתכנים המוצעים באפליקציה וכן לפתח שירותים חדשים, והכל תוך הגנה על המשתמשים שלנו ועל המידע שלהם.

8.3. ההורדה והשימוש באפליקציה מהווים הסכמתך לנוהלי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן. החברה רשאית לבצע שינויים בתקנון זה ו/או בנהלים, כמו גם בכל אחד מההסכמים, התנאים, המחירים, התקנונים ההוראות וההנחיות שבאפליקציה ו/או של השירותים המסופקים על ידי בזק בינלאומי. זאת בכל עת, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה של בזק בינלאומי. השינוי ייכנס לתוקף בהתאם להוראה הקבועה בשינוי ביחס לתחילת תקפו ובהעדר הוראה כאמור - עם הפרסום של השינוי או של ההוראה העדכנית (למשל, במקרה של שינוי בתקנון – על ידי עצם פרסום התקנון המעודכן באפליקציה, באתר החברה או בחנות ההורדות).

8.4. המידע הנאסף הוא מידע שהמשתמש מספק להחברה וכולל פרטים אישיים כגון שם, כתובת אימייל, ומספר טלפון, או מידע שאנו מקבלים על סמך השימוש שאתה עושה באפליקציה, דוגמת השפה בה בחרת להשתמש ונתוני מיקום. החברה אוספת מידע על השירותים בהם אתה משתמש, או שביקשת להשתמש בהם. כאשר משתמש עושה שימוש באפליקציה, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, מיקום גיאוגרפי וכיוצ"ב. המידע כולל או עשוי לכלול מידע על סוג מכשיר הקצה בו הנך משתמש כגון דגם החומרה, גרסת מערכת ההפעלה ופרטי הרשת הסלולרית, מספר טלפון, פרטים על אופן השימוש שעשית בשירותים שלנו, שאילתות החיפוש שלך וכיוצ"ב. פרטי השיחות (שעת השיחה, משך, רשימת החיוג וכד') אינם כוללים זיהוי אישי של המשתמש, ונמחקים אוטומטית מהמערכת לאחר מספר ימים.

8.5. הנך רשאי לפנות אלינו בכל עת ולבקש כי נאסוף את המידע השמור עליך ונעביר עותק שלו לרשותך. בכפוף לכל דין, הנך רשאי לגשת, לעדכן ו/או למחוק את המידע השמור שלך. הנך רשאי לעצור את איסוף המידע הנשמר בכל עת על ידי שינוי הגדרות הגישה או הפסקת השימוש באפליקציה ובשירותיה.

8.6. החברה תהיה רשאית להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודותיך שנאסף על ידיה בעת שימושך באפליקציה לשותפיה העסקיים כגון בעלי אתרים, או אתרים מחוברים (לרבות מפרסמים), על מנת שאלו יתאימו עבורך מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתרי אינטרנט שונים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגוריך.

8.7. החברה רשאית למסור המידע האמור לצדדים קשורים, לחברות, ארגונים ואנשים מחוץ לחברה, אשר החברה נותנת בהם אמון כדי שיעבדו אותו עבורה, על פי הוראותיה ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלה ועם כל דרישות הסודיות והאבטחה הקיימות. מידע כאמור יכול שיועבר בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצגות באפליקציה ו/או באתרי החברה או במידה ותמסור מידע זה מתוך כתבות פרסומיות באפליקציה או באתר או לשם משלוח דברי פרסומת מטעם החברה ו/או מטעמם של מפרסמים אחרים. במקרים אלה יועבר לשותפים או למפרסמים כאמור מידע הדרוש להם, למשל לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית, מסירת מידע נוסף או שמירת הקשר עמך.

8.8. עוגיות (Cookies) - האפליקציה עשויה להשתמש בעוגיות ("Cookies"), תגיות פיקסל וטכנולוגיות דומות. השימוש בעוגיות / Cookies ובתגיות נועד להפעלה, קידום ושיפור שירותים (קיימים ועתידיים), ועל מנת להציע לך תוכן מותאם אישית ורלוונטי עבורך. Cookies אינם מזהים אותך ספציפית או אישית, אך השימוש במידע הנאסף באמצעותם מאפשר לשפר את חווית המשתמש ואת האיכות הכוללת של השירותים שלנו. כך לדוגמא, שימוש ב- Cookies יכול לחסוך עדכון פרטי שם משתמש וסיסמא בכל כניסה מחדש לשירות וכן לאפשר הצגת תוכן פרסומי ייעודי ומותאם לפעילותך.

8.9. האפליקציה עשויה לעשות שימוש בכלי מחקר שונים, ובהם בין היתר כלי דוגמת Google Analytics, על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באפליקציה, כגון תדירות הגלישה בה, אילו עמודים נצפו על-ידי הגולש, וכד'. מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור האפליקציה והשירותים הניתנים בה. החברה אינה משלבת ו/או מאחדת את המידע שנאסף כאמור בסעיף זה עם מידע המאפשר זיהוי אישי של המשתמשים.

8.10. החברה רשאית להפנות אותך לאתר אינטרנט חיצוני לאפליקציה, לשם השלמת פעולה שביקשת לעשות בעת שימושך באפליקציה.

8.11. החברה רשאית למסור מידע אודותיך במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים. החברה תמסור את המידע על מנת לזהות, למנוע או לטפל בכל צורה אחרת בנושאי תרמית, בסוגיות אבטחה או בבעיות טכניות או בכדי להגן מפני פגיעה בזכויות, בקניין או בבטיחות של החברה או של המשתמשים שלה או של הציבור, ככל שהחוק דורש או מתיר זאת. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; אם החברה תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באפליקציה. אם החברה תשתף פעולה עם תאגיד אחר ו/או תרכוש שירותי ניהול ו/או תפעול ו/או אחסון מידע ו/או תבצע פעילות לשם שיפור פעילות האפליקציה במסגרת שיתוף פעולה עם תאגיד אחר - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד האחר ו/או החדש כאמור העתק מן המידע שנאגר אודותיך באפליקציה וכן כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

8.12. החברה והפועלים מטעמה רשאים לפרסם באפליקציה פרסומות ומידע מסחרי מטעמה או מטעם צד שלישי, בכל דרך שתראה החברה לנכון. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באפליקציה או למהימנותם של פרסומים אלה. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו על ידי המפרסמים אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באפליקציה.

8.13. גישה למכשיר הקצה - לאחר הורדת האפליקציה, המשתמש יתבקש לאפשר לה גישה לרכיבים מסוימים במכשיר הקצה, דוגמת גלריה, אחסון, מצלמה, נתוני מיקום, טלפון וכד'. גישה זו נדרשת לשם שיפור וייעול האפליקציה והשימוש בה, והמשתמש יתבקש לאפשר גישה לרכיבים החיוניים לצורך זה בלבד.

9. זמינות והיעדר אחריות

9.1. הלקוח מצהיר על ידיעתו והסכמתו, כי השימוש באפליקציה נשואת הסכם זה וכל תוכנה הקשורה לשירות, מסופק במצבם כפי שהוא וכפי שזמין (as is and as available). החברה אינה יוצרת מצג כלשהו והיא לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת, בקשר עם מסחריות האפליקציה והתאמתה למטרה ספציפית. החברה אינה יוצרת מצג כלשהו ולא תישא בכל אחריות שהיא, והיא אינה מתחייבת, כי האפליקציה נשוא הסכם זה תתאים לדרישות הלקוח ו/או תסופק באופן מלא ומוחלט וללא הפרעה, בזמן, בתיאום עם תוכנות אחרות של הלקוח וללא שגיאות, פגמים וטעויות. מוסכם בזאת, כי בכל הקשור לשימוש באפליקציה תחול על החברה החסינות הקבועה בסעיפים 41-40  לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, אף אם זו לא הוענקה לה בקשר עם השירות הנ"ל, או בוטלה.

9.2. השימוש באפליקציה מושא הסכם זה נעשה על אחריותו הבלעדית של הלקוח. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם לו הנובע כתוצאה, כפועל יוצא ו/או בקשר עם השימוש באפליקציה.

9.3. מובהר כי שירותי החברה שעל פי הסכם זה ושקשורים לשימוש באפליקציה יסופקו בהתאם ובכפוף להסכם ההתקשרות לשירותי הטלפוניה הפנים ארצית והבינלאומיות שבאתר www.bezeqint.net , בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו, להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 ולהוראות כל דין.

9.4. מובהר בזאת כי החברה לא תישא בנזקים אשר עלולים להיגרם ללקוח עקב השימוש ו/או חוסר האפשרות לעשות שימוש באפליקציה, על אף כל הודעה מוקדמת או התראה מאת הלקוח על אפשרות לגרימת נזקים.

9.5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה ו/או כל ספק ו/או גוף קשור ו/או כל מי מטעם החברה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזקים ו/או פיצויים ישירים או עקיפים, לרבות נזקים נלווים, תוצאתיים או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, חוסר יכולת גישה או חסימה של חשבונות הלקוח, פריצות רשת ותכנות רוגלה וכל נזק העשוי להיגרם  עקב השימוש בתוכנה, לרבות כתוצאה מכל פגם או תקלה בתוכנה, הפסד ו/או אובדן מידע עסקי או אחר, אובדן נתונים, פגיעה במוניטין, עגמת נפש וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר) שנגרם עקב אי אספקתו של השירות, השהייתו, הגבלתו או הפסקתו.

9.6. בכל מקרה, חבותה היחידה של החברה, מכל עילה שהיא, בין על-פי דיני החוזים, הנזיקין או כל דין אחר, לא תעלה על העלות בפועל של האפליקציה שרכש הלקוח.

9.7. הלקוח ישפה ויפצה את החברה בגין תביעות, קנסות או נזקים שנגרמו לחברה כתוצאה משימוש של הלקוח בשירות באופן הנוגד את הוראות הסכם זה, לרבות שימוש בלתי חוקי או שימוש שיש בו פגיעה חברה או בצדדים שלישיים או הפרה של זכויות צדדים שלישיים.

9.8. הלקוח מצהיר, כי ידוע לו, כי הגבלת האחריות כאמור בסעיף זה, הינו תנאי יסודי להתקשרות זו.

10. הודעות

10.1. הלקוח מסכים בזאת כי פרטיו, כפי שנמסרו על ידו בעת הצטרפותו לאפליקציה, לרבות כתובת הדוא"ל שתימסר על ידו או הידועה לחברה במועד הצטרפותו לשירות, יהוו את מענו לצורך משלוח הודעות על ידי החברה, ובכלל זה למשלוח הודעות פרסומת. הלקוח רשאי להודיע לחברה בכל עת שאין הוא מעוניין לקבל חומרים שיווקיים לכתובת הדוא"ל שלו.

10.2. כל הודעה שתשלח החברה ללקוח תחשב כאילו הגיעה ללקוח שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה, אם נשלחה בדואר ישראל; ואם נמסרה ביד או הועברה בפקסימיליה או נשלחה באמצעות הדואר האלקטרוני - בעת מסירתה. 

11. כללי

11.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תנאי שימוש אלו לפרסומים אחרים כלשהם בדבר השירות, תגברנה הוראות תנאי השימוש לכל דבר ועניין.

11.2. רישומי החברה ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא לשירות זה.

11.3. לבית המשפט המוסמך בתל-אביב תהיה סמכות בשיפוט הבלעדית והייחודית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי תנאי שימוש אלו.

 

ינואר 2021