תקנון שירות +Gamer

1. השירות

בזק בינלאומי תספק שירות של תעדוף הגישה לאינטרנט, תוך שימת דגש על מאפיינים ייעודיים שיסייעו בשיפור הגישה לשרתי משחקים בחו"ל ולשרתים אחרים בהם מסופקת פעילות online (כגון שירותי ניירות ערך וכיו"ב) (להלן: "השירות").
 

2. אספקת והקמת השירות 

2.1. לצורך הקמת השירות, על הלקוח ליצור קשר עם מוקד בזק בינלאומי ולמסור את הפרטים הדרושים.
2.2. השירות יועמד לרשות הלקוח בתוך 01 ימים ממועד הצטרפותו כמנוי לשירות, אלא אם נקבע מועד מאוחר יותר בין הצדדים ובכפוף להשלמת הליך ההרשמה כאמור.
2.3. הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמועד אספקת השירות הוא מועד משוער בלבד, ובכל מקרה של איחור באספקת השירות שאינו באשמת או בשליטת בזק בינלאומי, ידחה מועד אספקת השירות בהתאם, למועד אחר שיתואם עם הלקוח, והדבר לא יחשב כהפרת התחייבות מצד בזק בינלאומי והלקוח לא יהיה זכאי ולא יתבע כל פיצוי עקב כך. 
2.4. ללקוח ברור, כי אספקת השירות כפופה למילוי מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה.
2.5. השירות מוצע ללקוחות שירותי הגישה לאינטרנט של בזק בינלאומי (להלן: "שירותי הגישה"), בלבד. השירות הינו נלווה וכרוך בשירותי הגישה ובמקרה בו לקוח קיים בשירות יחדל לעשות שימוש בשירות הגישה יופסק השירות. למרות האמור לעיל מובהר, כי האחריות המלאה לביטול החיוב בגין השירות במקרה של ביטול שירותי הגישה הינה של הלקוח בלבד, וכי בזק בינלאומי לא תחויב השבת דמי השירות שישולמו על ידי הלקוח לאחר מועד ביטול שירותי הגישה במקרה בו לא הודיע הלקוח כנדרש על רצונו בביטול השירות.
2.6. בזק בינלאומי תהא רשאית בכל עת לשדרג, להחליף ולשנות, את השירות (להלן: "שדרוג"), על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש. בזק בינלאומי תעדכן את הלקוח אודות כל שדרוג כאמור שיהיה בו כדי להשפיע באופן מהותי על השירות.
2.7. השירות מופעל במהלך החיבור לרשת האינטרנט. על מנת ליהנות מן השירות, על הלקוח להגדיר חייגן לגלישה. על הלקוח האחריות להגדיר את החייגן כאמור. בגלישה ללא חייגן לא ייהנה הלקוח מן השירות אך יחויב בגינו.

 

3. ביטול
 

3.1. בזק בינלאומי תהיה זכאית לבטל את ההתקשרות ולא לספק את השירות ללקוח, או לחילופין לעכב את אספקת השירות ללקוח, בכל מקרה בו הפר הלקוח את התחייבויותיו כאמור בהסכם זה ו/או בתנאים שיקבעו בינו לבין בזק בינלאומי ולא תיקן את הדרוש, בתוך 02 יום מיום קבלת הודעת בזק בינלאומי.
3.2. בכפוף  להוראות חבילת השירות, ובכלל זה בכפוף להוראות בדבר תקופת התקשרות מינימאלית לשירות, כל צד יהיה רשאי לבטל את השירות בכל עת בהודעה בת 21 יום מראש ובכתב.
3.3. בנוסף לאמור לעיל בזק בינלאומי תהיה רשאית בכל עת לבטל את השירות או להפסיקו ללקוח או לקבוצת לקוחות בכל מקרה של שינוי במערכות השירות, לרבות עקב בעיה טכנית ו/או עקב היעדר יכולת סבירה להמשיך ולתמוך במערכות הקיימות המשמשות לאספקת השירות. ככל הניתן תימסר ללקוח הודעה על כך מראש או מיד לאחר ביטול השירות.

4. התמורה


4.1. תמורת אספקת השירות ישלם הלקוח תשלום חודשי קבוע, בהתאם לחבילת השירותים אליה יצטרף כמנוי, בשיעור שיקבע מעת לעת על ידי בזק בינלאומי (להלן: "התשלום החודשי הקבוע").
4.2. התשלום החודשי הקבוע בגין השירות יגבה על ידי בזק בינלאומי באמצעות אמצעי התשלום של הלקוח שנמסר לבזק בינלאומי, לצורך גביית דמי השימוש בשירותי הגישה אליהם מנוי הלקוח. כל סכום שלא ישולם לבזק בינלאומי במועדו יישא ריבית פיגורים, בשיעור המרבי המותר על פי דין וזאת מהיום המיועד לפירעון ועד ליום תשלומו בפועל. 
4.3. אספקת השירות מותנית בקיום אמצעי תשלום תקף ברשות בזק בינלאומי, לצורך גביית דמי השימוש בשירות. הלקוח יידע את בזק בינלאומי בכל מקרה של שינוי בפרטי אמצעי התשלום, החלפתו ו/או ביטולו.
4.4. מועד תחילת מתן השירות, לצורך חיוב הלקוח בדמי השימוש בגינו, ייחשב כמועד שבו השלימה בזק בינלאומי את חיבור הלקוח לשירות, לפי רשומותיה של בזק בינלאומי.

 

5. זמינות והיעדר אחריות


5.1. הלקוח מצהיר על ידיעתו והסכמתו, כי השירות נשוא הסכם זה וכל תוכנה הקשורה לשירות, מסופק במצבם כפי שהוא וכפי שזמין (As is ו-As Available) בזק בינלאומי מתנערת מפורשות מכל מצג שהוא והיא לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת, בין היתר, בדבר ו/או בקשר עם מסחריות והתאמה למטרה ספציפית. בזק בינלאומי אינה יוצרת כל מצג והיא לא תישא בכל אחריות שהיא, והיא אינה מתחייבת, כי השירות נשוא הסכם זה יתאים לדרישות הלקוח ו/או יסופק ללא הפרעה, בזמן, בתיאום עם תוכנות אחרות של הלקוח וללא שגיאות, פגמים וטעויות. השימוש בשירות נשוא הסכם זה נעשה על אחריותו הבלעדית של הלקוח. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם לו הנובע כתוצאה, כפועל יוצא ו/או בקשר עם השימוש בשירות.
5.2. בכל מקרה בו לא יסופק השירות כאמור ו/או תהיה בעיה בשירות, מתחייבת בזק בינלאומי להפעיל מאמצים סבירים לתיקון הדרוש, ובמקרה בו לא ניתן יהיה לתקן, יהיה הלקוח זכאי אך ורק, ובזק בינלאומי תהיה חייבת לשלם אך ורק, החזר יחסי של התמורה ששולמה מראש בגין התקופה בה לא סופק השירות כאמור. 
5.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר כי בזק בינלאומי תעשה ככל יכולתה לתת עדיפות ללקוחות החבילה. למרות האמור לעיל, מובהר כי אין באספקת השירות משום התחייבות מצד בזק בינלאומי לאיכות השירות, ובכלל זה לעמידה במהירויות עומסי הורדה או שליחה.
5.4. מובהר כי התיעדוף הניתן ללקוחות בזק בינלאומי הינו בהתייחס לשירות הגישה לאינטרנט הניתן על ידי בזק בינלאומי בלבד. בזק בינלאומי איננה מתחייבת לאיכות השירות הניתן על ידי ספק התשתית ו/או למתן עדיפות כלשהי ללקוחות מטעם ספק התשתית.
5.5. בזק בינלאומי ו/או כל ספק ו/או גוף קשור ו/או כל מי מטעם בזק בינלאומי, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזקים ו/או פיצויים ישירים ועקיפים, לרבות נזקים נלווים, מיוחדים, תוצאתיים, ספציפיים, אקראיים או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים ב:

5.5.1. השימוש ו/או אי יכולת השימוש בשירות או זמינותו;
5.5.2. אספקה ו/או העדר אספקה של שירותי התמיכה בשירות;
5.5.3. מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים כלשהם (כגון ספקית התשתית) לרבות תעריפם, תקינות ואיכות השרות ו/או הציוד המסופק על ידם ו/או כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרמו ללקוח כתוצאה מהאמור.
בכל מקרה אחריותה הבלעדית של בזק בינלאומי לתשלום נזקים, והתרופה היחידה העומדת ללקוח, בגין הסכם זה, לא תעלה על סכום מצטבר של דמי השירותים ששילם הלקוח בפועל עבור השירות ב- 6 החודשים המידיים שקדמו למועד הדרישה.

5.6. מוסכם בזאת כי בכל הקשור למתן השירות על ידי בזק בינלאומי ו/או מי מטעמה, תחול על בזק בינלאומי החסינות הקבועה בסעיפים 21 ו20- לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשנ"ב - .0896
הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת, כי הינו אחראי באופן בלעדי כלפי כל צד שלישי שהוא, העלול להיפגע ו/או להינזק בעקבות מתן השירות ללקוח והוא מתחייב, כי יפצה וישפה את בזק בינלאומי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל דרישה ו/או תביעה, לרבות, אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתוקף פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, של כל צד שלישי הנובעת ממתן השירות ללקוח. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הלקוח כלפי בזק בינלאומי, לנקוט בכל הצעדים לביטול דרישה, כאמור. 
הלקוח מצהיר, כי ידוע לו, כי הפטור מאחריות וחובתו לשיפוי בזק בינלאומי, כאמור בסעיף זה, הינו תנאי יסודי להתקשרות זו.

 

6. כללי
 

6.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר השירות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין. 
6.2. השירות מסופק בכפוף לתנאי הסכם ההתקשרות לשירותי הגישה לאינטרנט של בזק בינלאומי ותקנון החבילה אליה הצטרף הלקוח. 
6.3. רישומי בזק בינלאומי ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא לשירות זה.
6.4. המשפט המוסמך בתל-אביב תהיה סמכות בשיפוט הבלעדית והייחודית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי תקנון זה.