הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה

לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות" או "החוק")

בענין ת"צ 28841-01-15 ז.צ. ואח' נ' בזק בינלאומי בע"מ

 

ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, כי ביום 28.12.20 הוגשה לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז בקשה לאישור הסכם פשרה (להלן: "הסכם הפשרה"), במסגרת התביעה הייצוגית
בת"צ 28841-01-15 ז.צ. ואח' נ' בזק בינלאומי בע"מ (להלן: "התביעה הייצוגית"), אשר אושרה כתביעה ייצוגית בהחלטת בית המשפט המחוזי במחוז מרכז מיום 10.4.2018.

במוקד התביעה עומדות שתי טענות: הראשונה - הטענה כי בזק בינלאומי שיווקה תוכנה לסינון תכנים פוגעניים ברשת האינטרנט ששמה מורשת (להלן: "מורשת"). לטענת התובעים, מורשת לא סיננה תכנים של אתרי אינטרנט מאובטחים, שמשתמשים בטכנולוגיית Https כאשר תוצאות חיפוש ממנועי חיפוש הובילו לחשיפה לתכנים פוגעניים. לטענת התובעים, בזק בינלאומי גם לא גילתה כראוי ללקוחות, כי מורשת לא מסננת תכנים כאמור.
השנייה - הטענה כי בזק בינלאומי לא מציעה ללקוחותיה תוכנה לסינון תכנים פוגעניים בחינם, כפי שהיא מחויבת בהתאם לסעיף 4ט(ד) לחוק התקשורת, (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 וסעיף 6.3.3 לרישיון שניתן לה על ידי משרד התקשורת.

לאחר הליך גישור ממושך שניהלו הצדדים בפני המגשר כב' השופט בדימוס יצחק ענבר, הגיעו הצדדים להסכם פשרה כדלקמן, כל זאת, מבלי שמי מן הצדדים מודה בטענות משנהו.

 

עיקרי הסכם הפשרה

  1. הקבוצות עליהן יחול הסכם פשרה:

"הקבוצה הראשונה": כל לקוח של בזק בינלאומי, אשר רכש ממנה את שירות סינון התוכן מורשת החל ממועד תחילת מכירת השירות על ידי בזק בינלאומי, וכן כל בן משפחה קטין של לקוח כאמור, אשר נחשף לתכנים פוגעניים בעקבות השימוש בתוכנת מורשת, ועד למועד שבו יינתן פסק דין המאשר את הסכם הפשרה.

"הקבוצה השנייה": כל לקוח של בזק בינלאומי, אשר רכש ממנה שירות סינון תוכן בתשלום (שירות מורשת או שירות ikeeper multi) מבלי שנמסר לו על זכותו לקבלת שירות סינון תוכן חינמי בדרכים הקבועות בסעיף 4ט לחוק התקשורת וברישיון בזק בינלאומי, החל ממועד כניסתו לתוקף של תיקון מס' 49 לחוק התקשורת (30.6.11), ועד למועד שבו יינתן פסק דין המאשר את הסכם הפשרה.

  1. הסכומים שתשלם בזק בינלאומי בגין העבר - בזק בינלאומי תעניק לציבור סך כולל של 12 מיליון ₪, שיינתן לפי הפירוט להלן:
    2.1.  6 מיליון ₪ ישולמו לקרן לניהול וחלוקת כספים שהוקמה מכוח סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות, בתוך 45 יום מהמועד בו יהפוך פסק הדין לחלוט (להלן: "המועד הקובע").
    2.2.  2.6 מיליון ₪ יינתנו לכלל "לקוחות Ikeeper בתשלום" (כהגדרתם בהסכם הפשרה), באמצעות זיכוי על פי אחת מן האפשרויות שלהלן, לפי בחירתם:

(א) מעבר מתוכנת Ikeeper תוך ביטול התשלום החודשי שמשלמים לקוחות אלה בגין תוכנת Ikeeper), תוך שהלקוח יקבל במקומה את תוכנת Safey, שמחירה לצרכן 9.9 ₪ לחודש, וזאת ללא כל תשלום מצד הלקוח למשך 12 חודשים. לאחר חלוף תקופה זו, הלקוחות יחויבו בתעריף שיהיה נהוג אז בבזק בינלאומי בגין תכנה זו. Safey ­הינה תוכנה מתקדמת לסינון תכנים פוגעניים המשווקת על ידי בזק בינלאומי החל מחודש יוני 2020, אשר החליפה את תוכנת Ikeeper. בזק בינלאומי הפסיקה לצרף מנויים חדשים לתוכנת Ikeeper, וממשיכה ליתן שירות לגביה למנויים קיימים בלבד.

(ב) להישאר מנויים על תוכנת Ikeeper, ולא לשלם עליה במשך 12 חודשים או עד לזיכוי בסך 120 ₪, לפי המוקדם מביניהם.

ככל שהזיכוי החודשי המצטבר לכלל לקוחות Ikeeper על פי סעיף זה לא יגיע לכדי 2.6 מיליון ₪ בתום תקופת 12 החודשים המפורטת לעיל, תחלק בזק בינלאומי את ההפרש (עד לסך מצטבר של 2.6 מיליון ₪) לכלל לקוחות Ikeeper, באופן שווה, באמצעות העברה לאמצעי התשלום שמסרו הלקוחות לבזק בינלאומי כזיכוי חד פעמי כנגד חשבוניות ששילמו הלקוחות לבזק בינלאומי בעבר.

בזק בינלאומי תפנה לכלל לקוחות Ikeeper בתשלום בתוך 30 יום מהמועד הקובע, ותציע להם לבחור באחת משתי האפשרויות האמורות. הזיכוי יינתן ללקוח עם בחירתו באחת האפשרויות האמורות. ככל שלא תימסר תשובה של הלקוח, יראו בו כאילו בחר באופציה השניה, תוך שיישאר מנוי של תוכנת Ikeeper.

2.3.  3.4 מיליון ₪ ישולמו ללקוחות בזק בינלאומי שכיום או בעבר היו לקוחות מורשת, והם כיום לקוחות בזק בינלאומי, באמצעות זיכוי שייזקף לזכותם בחשבונית החודשית במשך שישה חודשים. על פי בדיקת בזק בינלאומי מדובר ב- 9,572 לקוחות, כך שסך הזיכוי ללקוח יעמוד על כ- 355 ₪ (כ-  59 ₪ לחודש). לקוח שיקבל זיכוי כאמור ובמהלך ששת חודשי הזכאות יעזוב את בזק בינלאומי, או שהתשלום עבור השירות במהלך ששת החודשים כאמור יפחת מסך הזיכוי המגיע לו,  355 ₪, יקבל את יתרת הזיכוי המגיעה לו באמצעות העברה לאמצעי התשלום שמסר לבזק בינלאומי כזיכוי חד פעמי כנגד חשבוניות ששילם לבזק בינלאומי בעבר. הזיכוי כאמור יינתן בתוך 30 יום מהמועד הקובע.

בזק בינלאומי תגיש לכב' בית המשפט את הדו"חות הבאים, מאומתים בתצהיר: (א) בתוך 60 יום מהמועד הקובע יוגש דו"ח בדבר העברת הכספים לקרן; (ב) בתוך 7 חדשים מהמועד הקובע יוגש דו"ח בדבר זיכוי לקוחות מורשת; (ג) בתוך 13 חדשים מהמועד הקובע יוגש דו"ח בדבר זיכוי לקוחות Ikeeper.

הסדרה עתידית - (א) בתוך 30 יום מהמועד הקובע, תודיע בזק בינלאומי ללקוחות מורשת הקיימים כיום באמצעות פנייה בכתב וכן באמצעות שיחות טלפוניות יזומות, כי בזק בינלאומי לא תספק עוד את תוכנת מורשת, ועל כן, באפשרותם לעבור לתכנת Safey. הלקוחות שלא יעברו לתכנת Safey, יקבלו הודעה על סיום התקשרות ביחס לתוכנת מורשת.

(ב) בזק בינלאומי תעביר לכלל נציגיה מסמך חידוד וריענון נהלים בגדרו יידרשו הם להציע לכל לקוח באופן יזום בשיחת ההתקשרות שירות סינון תכנים בחינם, בהתאם להוראות סעיף 4ט(ג)(4) לחוק התקשורת, בנוסף ליידוע בכתב בדרכים המנויות בסעיף 4ט(ג) לחוק התקשורת (באמצעות משלוח עלון במועד ההצטרפות ואחת לשנה; באתר האינטרנט; ובהסכם המנוי), ובנוסף ליידוע באמצעות מסרון או הודעת דוא"ל, שישלחו אחת לשישה חודשים בהתאם לסעיף 73.4 לרישיון בזק בינלאומי על פי הנוסח המפורט בו. בזק בינלאומי תבצע בקרה שבועית במוקדי המכירות באמצעות האזנה אקראית ל- 40 שיחות של נציגי המכירות שניהלו בעניין, על מנת לוודא שתוכנת הסינון בחינם מוצעת באופן יזום לכל לקוחות האינטרנט ובהתאמה יפעלו לחידוד הטעון חידוד והפנמה על פי הנוהל.

  1. גמול לתובעים המייצגים ושכר טרחה לבאי כוחם - המלצת הצדדים המוסכמת לעניין הגמול לתובעים המייצגים ושכר טרחת באי כוחם, אשר גובשה בהתאם להמלצת המגשר, הינה כמפורט להלן: שכר טרחת באי כוח המבקשים - בסך של 2,500,000 ש"ח בצירוף מע"מ; גמול לתובעים המייצגים בסך של 500,000 ₪ בצירוף מע"מ.
     
  2. הגשת התנגדויות והודעות פרישה - בהתאם להוראות סעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות, כל אדם הנמנה עם חברי הקבוצות שלעיל, או אחד מהגופים המנויים בסעיף 18(ד) לחוק, רשאי להגיש לבית המשפט (עם העתק לב"כ הצדדים), עד 45 ימים ממועד פרסום הודעה זו, התנגדות מנומקת בכתב להסכם הפשרה, ובהתאם לסעיף 18(ו) לחוק, כל אדם הנמנה עם חברי הקבוצות שלעיל רשאי להודיע לבית המשפט (עם העתק לב"כ הצדדים), עד 45 ימים ממועד פרסום הודעה זו, בטופס ערוך כאמור בתקנה 7 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע- 2010, על רצונו שלא להיכלל בקבוצה.

אם ימסרו 50 מחברי הקבוצות הודעות פרישה (לפי הוראות סעיפים 18(ו), 19(ד)(2), 19(ד)(3) לחוק תובענות ייצוגיות), תהיה בזק בינלאומי זכאית לבטל את הסכם הפשרה תוך 14 ימי עסקים (ימי ראשון עד חמישי, שאינם כוללים ימי שישי, ערבי חג, חג ו/או כל יום שביתה או שבתון אחר), מתום המועד האחרון להגשת הודעות פרישה של חברי הקבוצה או מהמועד בו תומצא לבזק בינלאומי הודעת הפרישה החמישים, לפי המאוחר. במקרה של ביטול כאמור, יראו את הסכם הפשרה וכל ההסכמות, התוצאות והאישורים שנבעו ממנו – כאילו לא היו, וההליכים בבית המשפט ימשיכו להתנהל.

5. ויתור ומעשה בי-דין - עם אישור בית המשפט את הסכם הפשרה, ומתן תוקף של פסק דין להסכם, יתגבש מעשה בית דין וויתור וסילוק של חברי הקבוצות, שלא נתנו הודעת פרישה כדין כאמור לעיל, ביחס לכל הטענות שהועלו בגדר התובענה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עם אישורו של הסכם הפשרה על ידי בית המשפט, מוותרים התובעים וחברי הקבוצות כלפי בזק בינלאומי, לרבות ומבלי לגרוע, נגד נושאי משרה, בעלי מניות, נושאי משרה בבעלי המניות, או מי מטעמם בוויתור סופי, מלא ומוחלט על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או זכות, מכל מין וסוג, המפורטות או העולות מן הנטען במסגרת התובענה.

6. עיון בהסכם הפשרה - הסכם הפשרה עומד לעיון הקבוצה המיוצגת בפנקס התובענות הייצוגיות, וכן באתר האינטרנט של משרד בך, לדרמן ושות' - www.bachlaw.co.il תחת הלשונית "מידע לציבור", וכן באתר האינטרנט של בזק בינלאומי - www.bezeqint.net תחת הלשונית _________, וכן בתיאום מראש אצל בא כוח התובעים המייצגים, בך, לדרמן ושות', עורכי דין מרח' בר כוכבא 23, V-Tower, בני ברק 5126002, טל': 03-6932833; פקס': 03-6932834.

7. האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה. הנוסח המלא של הסכם הפשרה (על נספחיו) הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו הוראות הסכם הפשרה. תוכן המודעה אושר על ידי בית המשפט המחוזי במחוז מרכז (כב' השופטת אסתר שטמר) וזו מתפרסמת בהתאם להחלטתו. תוקף הסכם הפשרה מותנה בקבלת אישור בית המשפט.


8. 

 

מיכאל בך, עו"ד         רון לדרמן, עו"ד

בך, לדרמן ושות', משרד עורכי­­­­ דין ונוטריון

ב"כ התובעים המייצגים

אייל בליזובסקי, עו"ד  אבישי כהן, עו"ד

אייל בליזובסקי משרד עורכי דין

ב"כ הנתבעת