הודעה בדבר אישור הסכם פשרה
לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות" או "החוק")
בענין ת"צ 28841-01-15 ז.צ. ואח' נ' בזק בינלאומי בע"מ

ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, כי ביום 15.6.2022 אישר בית המשפט המחוזי במחוז מרכז (כב' השופטת אסתר שטמר) ונתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה (להלן: "הסכם הפשרה" ו- "פסק הדין"), במסגרת התביעה הייצוגית בת"צ 28841-01-15 ז.צ. ואח' נ' בזק בינלאומי בע"מ (להלן: "התביעה הייצוגית"), אשר אושרה כתביעה ייצוגית בהחלטת בית המשפט המחוזי במחוז מרכז מיום 10.4.2018.

במוקד התביעה עומדות שתי טענות: הראשונה - הטענה כי בזק בינלאומי שיווקה תוכנה לסינון תכנים פוגעניים ברשת האינטרנט ששמה "מורשת" (להלן: "מורשת"). לטענת התובעים, "מורשת" לא סיננה תכנים של אתרי אינטרנט מאובטחים, שמשתמשים בטכנולוגיית Https, כאשר תוצאות חיפוש ממנועי חיפוש הובילו לחשיפה לתכנים פוגעניים. לטענת התובעים, בזק בינלאומי גם לא גילתה כראוי ללקוחות, כי "מורשת" לא מסננת תכנים כאמור. השנייה - הטענה כי בזק בינלאומי לא מציעה ללקוחותיה תוכנה לסינון תכנים פוגעניים בחינם, כפי שהיא מחויבת בהתאם לסעיף 4ט(ד) לחוק התקשורת, (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 וסעיף 6.3.3 לרישיון שניתן לה על ידי משרד התקשורת.

לאחר הליך גישור ממושך שניהלו הצדדים בפני המגשר כב' השופט בדימוס יצחק ענבר, הגיעו הצדדים להסכם הפשרה כדלקמן, כל זאת, מבלי שמי מן הצדדים מודה בטענות משנהו.
עיקרי הסכם הפשרה

 1. הקבוצות עליהן יחול הסכם פשרה:

"הקבוצה הראשונה": כל לקוח של בזק בינלאומי, אשר רכש ממנה את שירות סינון התוכן "מורשת" החל ממועד תחילת מכירת השירות על ידי בזק בינלאומי, וכן, כל בן משפחה קטין של לקוח כאמור אשר נחשף לתכנים פוגעניים בעקבות השימוש בתוכנת "מורשת", עד למועד פסק הדין".

"הקבוצה השנייה": כל לקוח של בזק בינלאומי, אשר רכש ממנה שירות סינון תוכן בתשלום (שירות "מורשת" או שירות Ikeeper Multi) מבלי שנמסר לו על זכותו לקבלת שירות סינון תוכן חינמי בדרכים הקבועות בסעיף 4ט לחוק התקשורת וברישיון בזק בינלאומי, החל ממועד כניסתו לתוקף של תיקון מס' 49 לחוק התקשורת (30.6.11), ועד למועד פסק הדין".

 1. הסכומים שתשלם בזק בינלאומי בגין העבר - בזק בינלאומי תעניק לציבור סך כולל של 12 מיליון ₪, שיינתן לפי הפירוט להלן:
  1. 6 מיליון ₪ ישולמו לקרן לניהול וחלוקת כספים שהוקמה מכוח סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות, בתוך 45 יום מהמועד בו יהפוך פסק הדין לחלוט (להלן: "המועד הקובע"). בהתאם לפסק הדין, מחצית מן הסכום שתועבר לקרן, תיועד להגנה על ילדים מפני תכנים פוגעניים ברשת, ומחציתו השנייה לארגונים שפועלים לשמירה על זכויות צרכנים.
  2. 2.6 מיליון ₪ יינתנו לכלל "לקוחות Ikeeper בתשלום" (כהגדרתם בהסכם הפשרה), באמצעות זיכוי על פי אחת מן האפשרויות שלהלן, לפי בחירתם:

(א) מעבר מתוכנת Ikeeper (תוך ביטול התשלום החודשי שמשלמים לקוחות אלה בגין תוכנת Ikeeper), תוך שהלקוח יקבל במקומה את תוכנת Safey, שמחירה לצרכן 9.9 ₪ לחודש, וזאת ללא כל תשלום מצד הלקוח למשך 12 חודשים. לאחר חלוף תקופה זו, הלקוחות יחויבו בתעריף שיהיה נהוג אז בבזק בינלאומי בגין תכנה זו, בכפוף לכל דין. Safey ­הינה תוכנה מתקדמת לסינון תכנים פוגעניים המשווקת על ידי בזק בינלאומי החל מחודש יוני 2020, אשר החליפה את תוכנת Ikeeper. בזק בינלאומי הפסיקה לצרף מנויים חדשים לתוכנת Ikeeper, וממשיכה ליתן שירות לגביה למנויים קיימים בלבד.

(ב) להישאר מנויים על תוכנת Ikeeper, ולא לשלם עליה במשך 12 חודשים או עד לזיכוי בסך 120 ₪, לפי המוקדם מביניהם.

ככל שהזיכוי החודשי המצטבר לכלל לקוחות Ikeeper על פי סעיף זה לא יגיע לכדי 2.6 מיליון ₪ בתום תקופת 12 החודשים המפורטת לעיל, תחלק בזק בינלאומי את ההפרש (עד לסך מצטבר של 2.6 מיליון ₪) לכלל לקוחות Ikeeper, באופן שווה, באמצעות העברה לאמצעי התשלום שמסרו הלקוחות לבזק בינלאומי כזיכוי חד פעמי כנגד חשבוניות ששילמו הלקוחות לבזק בינלאומי בעבר.

בזק בינלאומי תפנה לכלל לקוחות Ikeeper בתשלום בתוך 30 יום מהמועד הקובע, ותציע להם לבחור באחת משתי האפשרויות האמורות. הזיכוי יינתן ללקוח עם בחירתו באחת האפשרויות האמורות. ככל שלא תימסר תשובה של הלקוח, יראו בו כאילו בחר באופציה השניה, תוך שיישאר מנוי של תוכנת Ikeeper.

  1. 3.4 מיליון ₪ ישולמו ללקוחות בזק בינלאומי שכיום או בעבר היו לקוחות "מורשת", והם כיום לקוחות בזק בינלאומי, באמצעות זיכוי שייזקף לזכותם בחשבונית החודשית במשך שישה חודשים. על פי בדיקת בזק בינלאומי מדובר ב- 9,572 לקוחות, כך שסך הזיכוי לכל לקוח יעמוד על כ- 355 ₪ (כ-  59 ₪ לחודש). לקוח שיקבל זיכוי כאמור ובמהלך ששת חודשי הזכאות יעזוב את בזק בינלאומי, או שהתשלום עבור השירות במהלך ששת החודשים כאמור יפחת מסך הזיכוי המגיע לו(שהינו כאמור 355 ₪), יקבל את יתרת הזיכוי המגיעה לו באמצעות העברה לאמצעי התשלום שמסר לבזק בינלאומי כזיכוי חד פעמי כנגד חשבוניות ששילם לבזק בינלאומי בעבר. הזיכוי כאמור יינתן בתוך 30 יום מהמועד הקובע.

בזק בינלאומי תגיש לכב' בית המשפט את הדו"חות הבאים, מאומתים בתצהיר: (א) בתוך 60 יום מהמועד הקובע יוגש דו"ח בדבר העברת הכספים לקרן; (ב) בתוך 7 חדשים מהמועד הקובע יוגש דו"ח בדבר זיכוי לקוחות "מורשת"; (ג) בתוך 13 חדשים מהמועד הקובע יוגש דו"ח בדבר זיכוי לקוחות Ikeeper.

הסדרה עתידית - (א) בתוך 30 יום מהמועד הקובע, תודיע בזק בינלאומי ללקוחות "מורשת" הקיימים כיום באמצעות פנייה בכתב וכן באמצעות שיחות טלפוניות יזומות, כי בזק בינלאומי לא תספק עוד את תוכנת "מורשת", ועל כן, באפשרותם לעבור לתכנת Safey. הלקוחות שלא יעברו לתכנת Safey, יקבלו הודעה על סיום התקשרות ביחס לתוכנת "מורשת".

(ב) בזק בינלאומי תעביר לכלל נציגיה מסמך חידוד וריענון נהלים בגדרו יידרשו הם להציע לכל לקוח באופן יזום בשיחת ההתקשרות שירות סינון תכנים בחינם, בהתאם להוראות סעיף 4ט(ג)(4) לחוק התקשורת, בנוסף ליידוע בכתב בדרכים המנויות בסעיף 4ט(ג) לחוק התקשורת (באמצעות משלוח עלון במועד ההצטרפות ואחת לשנה; באתר האינטרנט; ובהסכם המנוי), ובנוסף ליידוע באמצעות מסרון או הודעת דוא"ל, שישלחו אחת לשישה חודשים בהתאם לסעיף 73.4 לרישיון בזק בינלאומי על פי הנוסח המפורט בו. בזק בינלאומי תבצע בקרה שבועית במוקדי המכירות באמצעות האזנה אקראית ל- 40 שיחות של נציגי המכירות שניהלו בעניין, על מנת לוודא שתוכנת הסינון בחינם מוצעת באופן יזום לכל לקוחות האינטרנט, ובהתאמה, יפעלו לחידוד הטעון חידוד והפנמה על פי הנוהל.

 1. ויתור ומעשה בי-דין – הסדר הפשרה מהווה מעשה בית דין וויתור וסילוק של חברי הקבוצות, ביחס לכל הטענות שהועלו בגדר התובענה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עם אישורו של הסכם הפשרה על ידי בית המשפט, מוותרים התובעים וחברי הקבוצות כלפי בזק בינלאומי, לרבות ומבלי לגרוע, נגד נושאי משרה, בעלי מניות, נושאי משרה בבעלי המניות, או מי מטעמם בוויתור סופי, מלא ומוחלט על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או זכות, מכל מין וסוג, המפורטות או העולות מן הנטען במסגרת התובענה.
 2. עיון בהסכם הפשרה - הסכם הפשרה עומד לעיון הקבוצה המיוצגת בפנקס התובענות הייצוגיות, וכן באתר האינטרנט של משרד בך, לדרמן ושות' - www.bachlaw.co.il תחת הלשונית "מידע לציבור", וכן באתר האינטרנט של בזק בינלאומי - www.bezeqint.net וכן בתיאום מראש אצל בא כוח התובעים המייצגים, בך, לדרמן ושות', עורכי דין מדרך מנחם בגין 156 תל אביב, מגדל H, קומה 25, טל': 03-6932833; פקס': 03-6932834.
 3. האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה. הנוסח המלא של הסכם הפשרה (על נספחיו) הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו הוראות הסכם הפשרה. תוכן המודעה אושר על ידי בית המשפט המחוזי במחוז מרכז (כב' השופטת אסתר שטמר) וזו מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

מיכאל בך, עו"ד         רון לדרמן, עו"ד
בך, לדרמן ושות', משרד עורכי­­­­ דין ונוטריון
ב"כ התובעים המייצגים
אייל בליזובסקי, עו"ד        
אייל בליזובסקי משרד עורכי דין
ב"כ הנתבעת