תנאי שימוש בשירות Safey

 


1. השירות
1.1. בזק בינלאומי (להלן: "החברה") תספק ללקוח את שירות Safey (להלן: "השירות"), באמצעות תוכנה (להלן: "התוכנה") של חברת פיורסייט טכנולג'יס בע"מ (להלן: "היצרן") שאותה יתקין הלקוח על המחשב האישי ו/או המכשיר הנייד של הלקוח ("התקן הלקוח").


2. התקנת השירות
2.1. לצורך התקנת השירות, על הלקוח להירשם בבזק בינלאומי ולקבל קישור להורדת התוכנה מחנות האפליקציות המתאימה. לאחר השלמת תהליך הורדת התוכנה והתקנתה בהתקני הלקוח בהתאם להוראותיה, יופעל השירות. בזק בינלאומי רשאית לשנות את אופן התקנת השירות לפי שיקול דעתה.
2.2. כתנאי להתקנת השירות, יידרש הלקוח לאשר את הסכם הרישיון למשתמש הקצה של היצרן ("EULA "). השימוש בשירות הינו בכפוף לתנאי ה-EULA ,ושימושו של הלקוח בשירות מהווה הסכמה לתנאים אלו.
2.3. השירות מתאים לפעול רק על התקנים המופעלים באמצעות מערכות ההפעלה הבאות:

2.3.1. מחשב אישי: מערכת הפעלה מסוג Windows XP ומעלה.
2.3.2. מכשיר נייד Android 4.1.2 או .iOS 9.x .
החברה רשאית לשנות את הדרישות מעת לעת, לרבות בהתאם להוראות יצרן התוכנה.


2.4. מובהר כי באחריות הלקוח להתקין את התוכנה על התקן הלקוח. החברה איננה אחראית או יכולה לבצע את ההתקנה במקום הלקוח. החיוב בגין השירות יחל בין אם הלקוח התקין את התוכנה ובין אם לאו.

3. אספקת השירות ללקוח
3.1. במסגרת השירות רוכש הלקוח רישיון שימוש בתוכנה, בכפוף לתנאי ה-EULA והוראות הסכם זה.
3.2. אספקת השירותים כפופה למילוי התחייבויות הלקוח, על פי הסכם זה.
3.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשדרג, להחליף ולשנות את השירות בכל עת, בפרסום/מסירת הודעה ללקוח מראש. במקרה שהשינוי יפחית את רמת הפונקציונאליות של השירות במידה ניכרת יהיה הלקוח רשאי להודיע לחברה על רצונו בביטול ההתקשרות, בהודעה מראש ובכתב.


4. הצהרות והתחייבויות הלקוח
4.1. הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך שהשירות איננו מעניק סינון או ניטור מלא ומוחלט, וכי אין בידי החברה להבטיח כי השירות יסנן או ינטר באופן מוחלט כל תוכן או תקשורת פוגענית, והוא פוטר את החברה מכל טענה או תביעה בקשר לכך.
4.2. הלקוח מצהיר בזאת כי ידוע לו, כי השירות, מתוכנן לפעול כך שלא ישפיע על איכות השימוש במכשיר הטלפון עליו הותקנה התוכנה. יחד עם זאת יתכן, כי על אף האמצעים, בהם נוקטת החברה למניעת נזקים, עלולה להיפגע איכות השימוש במכשיר הטלפון בעת הפעלת בשירות. הלקוח פוטר את החברה מאחריות לכל נזק ו/או אי נוחות העשוי להיגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו, בגין השימוש בשירות.
4.3. הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מתיר לחברה לעשות כל שימוש במידע שיעמיד לרשותה ו/או בנתונים החומרה והתוכנה המתקבלים כתוצאה מהשימוש בשירות, כל עוד מידע זה משמש לצורך אספקת השירות ו/או שיפור השירות וייעולו.
4.4. הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שהשירות מסופק בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של יצרן השירות, אותם מאשר הלקוח בעת התקנת התוכנה. הלקוח ימלא אחר תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של יצרן השירות.
4.5. הלקוח מתחייב בזאת כי בשימושו בשירות לצורך ניטור התקן של אדם אחר, הוא:


4.5.1. ישתמש בשירות אך ורק כדי לפקח על התקשורת במכשיר הנייד של אדם שהוא ילדו הקטין, בהתאם למעמדו כהורה או כאפוטרופוס חוקי של הקטין, ורק במכשיר שנמצא בבעלותו של הלקוח באופן אישי;
4.5.2. הקטין שעל המכשיר שבשימושו הותקנה תוכנת הילד הוא מתחת לגיל 18 שנים;
4.5.3. לא ישתמש בשירות כדי לפקח על התקשורת הניידת של כל אדם מעל גיל 18 שנים, ללא קשר למעמדך לגביו או למערכת היחסים שלך עם אדם זה, אלא אם כן אתה עוקב, צופה או מפקח על התקשורת של אדם ששלח את התקשורת האמורה אל ילדך הקטין כאמור בהסכם זה;
4.5.4. לא ישתמש בשירות בכל דרך שמפרה או שאינה עומדת בכל דין, חוק, תקנה, צו או פסק דין;
4.5.5. לא ישתמש בשירות בשום אופן שיש בו הפרה או שעלול להפר את הזכויות של כל אדם או ישות אחרים, כולל, ללא הגבלה, זכויות לפרטיות, זכויות קניין רוחני )לרבות זכויות יוצרים( או זכויות אחרות.
4.5.6. לא יאסוף או ישמור בצורה אחרת של תקשורת המפוקחת באמצעות השירות בכל צורה שהיא, בין אם אלקטרונית, דיגיטלית, בעותק קשיח או בצורה אחרת.


5. שימוש במידע
5.1. הלקוח מאשר שידוע לו כי החברה איננה אוספת מידע כלשהו לגבי שימוש הלקוח בתוכנה או בשירות, למעט פרטי ההתקשרות של הלקוח עם החברה.
5.2. בעת שימושו של הלקוח בתוכנה או בשירות, ייתכן וייווצר מידע או נתונים אודות שימוש זה ("המידע"). איסוף המידע, ההגנה עליו והשימוש בו ייעשו על ידי היצרן בהתאם ל-EULA ולמדיניות הפרטיות של היצרן. הלקוח נותן בזאת את הסכמתו כי שימושו בשירות מהווה הסכמה לתנאי ה-EULA ומדיניות הפרטיות, לרבות בכל הנוגע לשימוש במידע, והוא מוותר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או תביעה נגד החברה בקשר למידע זה ולכל מעשה או מחדל של היצרן בקשר לאמור.


6. תשלום בגין השירות
6.1. השירות כפוף לתשלום כפי שייקבע על ידי החברה, ואשר החברה רשאית לשנותו מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף למסירת הודעה ללקוח בכתב, או באמצעות הודעה שתיכלל בחשבונית החודשית הנשלחת ללקוח עבור שירותי החברה.
6.2. מובהר כי החיוב עבור השירות יחל מיד עם הצטרפות הלקוח לשירות, ואינו מותנה בהתקנת התוכנה על התקן הלקוח ו/או בשימוש בפועל בשירות. באחריות הלקוח להתקין את התוכנה על התקן הלקוח.
6.3. החברה רשאית לעדכן את מחיר השירות מעת לעת, באמצעות הודעה שתימסר ללקוח מראש.
6.4. אי-עמידת הלקוח בתשלומים עבור השירות יזכה את החברה בניתוק הלקוח מהשירות, בכפוף להודעה שתימסר ללקוח.


7. ביטול השירות
7.1. הלקוח רשאי לבטל את ההתקשרות בכל עת ומכל סיבה, במסירת הודעה לחברה.
7.2. החברה תהיה רשאית לבטל את ההתקשרות ולחדול מלספק את השירות ללקוח בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה מראש שתימסר ללקוח 30 יום מראש.
7.3. החברה תהיה זכאית לבטל את ההתקשרות ולחדול מלספק את השירות ללקוח או לעכב את אספקת השירות ללקוח, באופן מיידי וללא צורך בהתראה, בכל מקרה בו הפר הלקוח את התחייבויותיו כאמור בהסכם זה ו/או בתנאים שיקבעו בינו לבין החברה.


8. זמינות והיעדר אחריות
8.1. בכל מקרה בו לא יסופק השירות ו/או תהיה בעיה בשירות, מתחייבת החברה להפעיל מאמצים סבירים לתיקון הדרוש, ובמקרה בו לא ניתן יהיה לתקן, יהיה הלקוח זכאי אך ורק להחזר התמורה ששולמה בפועל בגין משך הזמן בו לא היה השירות זמין, אם שולמה תמורה בגין השירות.
8.2. הלקוח מצהיר על ידיעתו והסכמתו, כי השירות נשוא הסכם זה וכל תוכנה הקשורה לשירות, מסופק במצבם כפי שהוא וכפי שזמין (available as and is as). החברה אינה יוצרת מצג כלשהו והיא לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת, בקשר עם מסחריות השירות והתאמתו למטרה ספציפית. החברה אינה יוצרת מצג כלשהו ולא תישא בכל אחריות שהיא, והיא אינה מתחייבת, כי השירות נשוא הסכם זה יתאים לדרישות הלקוח ו/או יסופק באופן מלא ומוחלט וללא הפרעה, בזמן, בתיאום עם תוכנות אחרות של הלקוח וללא שגיאות, פגמים וטעויות.
8.3. השימוש בשירות מושא הסכם זה נעשה על אחריותו הבלעדית של הלקוח. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם לו הנובע כתוצאה, כפועל יוצא ו/או בקשר עם השימוש בשירות.
8.4. מובהר כי החברה ו/או כל ספק ו/או גוף קשור ו/או כל מי מטעם החברה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזקים ו/או פיצויים ישירים או עקיפים, לרבות נזקים נלווים, תוצאתיים או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, חוסר יכולת גישה או חסימה של חשבונות הלקוח, פריצות רשת ותכנות רוגלה וכל נזק העשוי להיגרם עקב השימוש בתוכנה, לרבות כתוצאה מכל פגם או תקלה בתוכנה, הפסד ו/או אובדן מידע עסקי או אחר, אובדן נתונים, פגיעה במוניטין, עגמת נפש וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר).
8.5. במקרה ויקבע בית משפט מוסמך כי החברה אחראית לנזק שאירע ללקוח בקשר עם שימושו בשירות, תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום התמורה ששילם הלקוח לחברה תמורת השירות במהלך 6 החודשים שקדמו לאירוע הנזק.
8.6. הלקוח מצהיר, כי ידוע לו, כי הגבלת האחריות כאמור בסעיף זה, הינו תנאי יסודי להתקשרות זו.
8.7. הלקוח ישפה ויפצה את החברה בגין תביעות, קנסות או נזקים שנגרמו לחברה כתוצאה משימוש של הלקוח בשירות באופן הנוגד את הוראות הסכם זה, לרבות שימוש בלתי חוקי או שימוש שיש בו פגיעה חברה או בצדדים שלישיים או הפרה של זכויות צדדים שלישיים, לרבות זכויות היצרן.


9. הודעות
9.1. הלקוח מסכים בזאת כי פרטיו, כפי שנמסרו על ידו בעת הצטרפותו לשירות, לרבות כתובת הדוא"ל שתימסר על ידו או הידועה לחברה במועד הצטרפותו לשירות, יהוו את מענו לצורך משלוח הודעות על ידי החברה, ובכלל זה למשלוח הודעות פרסומת. הלקוח רשאי להודיע לחברה בכל עת שאין הוא מעוניין לקבל חומרים שיווקיים לכתובת הדוא"ל שלו.
9.2. כל הודעה שתשלח החברה ללקוח תחשב כאילו הגיעה ללקוח שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה, אם נשלחה בדואר ישראל; ואם נמסרה ביד או נשלחה באמצעות הדואר האלקטרוני - בעת מסירתה.


10. כללי
10.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תנאי שימוש אלו לפרסומים אחרים כלשהם בדבר השירות, תגברנה הוראות תנאי השימוש לכל דבר ועניין.
10.2. רישומי החברה ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא לשירות זה.
10.3. לבית המשפט המוסמך בתל-אביב תהיה סמכות בשיפוט הבלעדית והייחודית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי תנאי שימוש אלו.

 

יוני 2020