תקנון ותנאי שימוש – שמות מתחם

השימוש בשירות הדומיינים כהגדרתו להלן הינו בהתאם ובכפוף לתקנון זה. ההצטרפות לשירות וכל שימוש בו או בשירותים המסופקים בקשר עמו מהווים הסכמה של הלקוח לאמור בתקנון זה.

 

1.    כללי
בהסכם זה תהיה למילים ולביטויים שלהלן המשמעות הרשומה בצדם, אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר, העומד בהתאמה עם האמור בתקנון זה:

1.1.    ״החברה״ / ״בזק בינלאומי״ - בזק בינלאומי בע״מ, ח.פ. 512133729 ;
1.2.    ״האתר״/ ״אתר השירות״/ "אתר הבית" - אתר האינטרנט של בזק בינלאומי בכתובת www.bezeqint.co.il;
1.3.    ״השירות״/ ״שירות דומיינים" - שירות להגשת בקשות לרישום, חידוש, העברה וניהול שמות מתחם (דומיינים) שמספקת בזק בינלאומי, כמתואר בתקנון זה. בהגדרת המונח ״שירות״ וכן תחת השם ״שירות דומיינים״ יבוא גם השימוש באתר וכל המסופק במסגרתו ו/או בקשר עמו;
1.4.    ״לקוח״ - מי שהתקשר עם בזק בינלאומי לשם קבלת השירות;
1.5.    ״ההזמנה״ - תנאי החבילה שהוזמנה על ידי הלקוח, כפי שהם מופיעים באתר
השירות ו/או כפי שהם מרוכזים בטופס השירות (הצעת המחיר) שיימסר ללקוח על ידי בזק בינלאומי. מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל שינוי בטופס השירות אשר לא אושר מראש ובכתב על ידי בזק בינלאומי;
1.6.    ״התקנון״ - התניות, תנאי השימוש, ההבהרות, ההוראות וכל האמור במסמך זה ובהפניות הכלולות בו וכן ההזמנה, אשר מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנה;
1.7.    ״תקנון השימוש באתר הבית״: מסמך, המסדיר את תנאי השימוש באתר האינטרנט המרכזי של בזק בינלאומי, המופיע לעיון בכתובת
https://www.bezeqint.net/bezeqint-terms-of-use-and-privacy-policy.
1.8.    ״פרטי גישה״ - נתוני האימות, שמסירתם נדרשת לצורך השימוש בשירות ו/או לצורך הגישה, הצפייה וניהול המידע השמור, כפי שהוסדרו על ידי הלקוח בתהליך ההצטרפות לשירות וכפי שהלקוח יעדכן מעת לעת;
1.9.    ״המוקד״ - מוקד בזק בינלאומי, כמפורט בסעיף ‎5 להלן;
1.10.    "מאגר ה-Whois"- מאגר הפתוח לציבור הרחב אשר מציג פרטים לגבי שמות מתחם, לרבות שם המחזיק בשם המתחם, אנשי קשר מטעמו של מחזיק שם המתחם, רשם שמות המתחם באמצעותו הוא רשום שרתי ה-Name Server של שם המתחם, סטטוס שם המתחם, תאריך רישומו של שם המתחם ומועד פקיעת תוקפו.
1.11.    "מרשם שמות המתחם"  או "המרשם"- מרשם שמות המתחם (Domain Name Registry) הרשומים תחת הרמה העליונה .il המנוהל על ידי איגוד האינטרנט הישראלי (להלן: "האיגוד") או שמות המתחם הרשומים תחת סיומות שונות, המנוהלים על ידי מנהלי מרשם שונים.

 

2.    שירות הדומיינים
2.1.    בזק בינלאומי הינה רשם מוסמך מטעם האיגוד בכל הקשור לשמות מתחם בעלי סיומת .il לרבות co.il ו- org.il ובתוך כך מוסמכת להגיש בקשות לרישום שמות מתחם חדשים (DOMAIN), לחידוש רישום שמות מתחם, להעברת שמות מתחם ממחזיק למחזיק וכו'.
2.2.    לגבי שמות מתחם בעלי סיומת .il הלקוח מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שהשירות כפוף לכללי הרישום של האיגוד (כהגדרתם להלן) והאיגוד אחראי למתן אישור סופי לגבי כל בקשה של רישום, חידוש, העברה /או שינוי שמות מתחם בעלי סיומת כאמור.
"כללי הרישום" – כללי האיגוד להקצאת שמות מתחם תחת הרמה העליונה .il המפורסמים באתר האינטרנט של האיגוד בכתובת www.isoc.org.il כפי שיעודכנו מעת לעת.
2.3.    לגבי שמות מתחם בעלי סיומת שאינה .il, מובהר כי השירות בגינם מסופק על ידי בזק בינלאומי באמצעות רשם שמות המתחם 'דומיין דה נט' והשימוש בשירות זה הינו בכפוף לתנאים הכלליים המופיעים באתר של רשם שמות המתחם האמור בכתובת http://www.domainthenet.com/he/domain_registration_agreement.aspx 
הלקוח מצהיר ומאשר כי בזק בינלאומי תהיה רשאית להתקשר עם רשם שמות מתחם השונה מזה המצוין בסעיף זה לעיל בכל הקשור למכירת, חידוש ו/או ניהול שמות המתחם של לקוחותיה. 
2.4.    בהעברת שם מתחם באחריות הלקוח לבטל את רישום שם המתחם אצל הרשם הקודם.
2.5.    זכות השימוש בכל שם מתחם תהיה בהתאם לתקופה בה בחר הלקוח בעת ביצוע בקשת רישום שם המתחם ו/או חידוש שם המתחם מבין החלופות שהוצגו בפניו באותו מועד.
2.6.    הלקוח מאשר כי ידוע לו שתוצאות החיפוש במאגר ה-Whois אינן מעידות על קיומה או היעדרה של זכות בשם מתחם כלשהו. כך יתכן כי שם מתחם יופיע כפנוי ב- מאגר ה-Whois אולם פועל הינו תפוס וכן יתכן כי שם מתחם יהיה רשום על שם הלקוח על אף שבפועל אינו שייך ללקוח. על כן אין בציון שם הלקוח ב- מאגר ה-Whois כדי להעיד על זכויות הלקוח בשם מתחם כלשהו. ככל שהלקוח נתקל ברישום שונה במאגר ה- Whoisלעומת המידע שנמסר לו ע"י בזק בינלאומי, באחריות הלקוח לפנות למוקד לצורך ביצוע בירור. 
2.7.    הלקוח מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שבעת רישום שם מתחם חדש, בכל סיומת שהיא, שם המתחם שנרשם על שם הלקוח יאוחסן בשרתי הDNS- של בזק בינלאומי כברירת מחדל, וזאת אלא אם ביקש אחרת.
2.8.    בזק בינלאומי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את אחסונו של שם המתחם של הלקוח בשרתי ה-DNS  של בזק בינלאומי בכל מקרה בו נעשה שימוש לרעה בשרות ו/או קיימת פעילות החורגת מגדר הסביר והמקובל בבזק בינלאומי, והכל לפי שיקול דעתה של בזק בינלאומי.
2.9.    בהצטרפותו לשירות, הלקוח מודע לעובדה ששמות המתחם נרשמים במרשם על בסיס First Come First Served, באופן שבקשות לרישום שמות מתחם מטופלות על פי סדר הגשתן. בנוסף הלקוח מצהיר כי ידוע לו שכל עוד לא אושרה בקשה תלויה ועומדת לרישומו של שם מתחם חדש, שם המתחם מופיע בבסיס הנתונים כשם מתחם פנוי לרישום, וניתן להגיש בקשות נוספות לרישומו של שם זה, וזאת מבלי לדעת כי קיימות לגביו בקשות מוקדמות יותר. 
לאור האמור לעיל, הלקוח מצהיר כי ידוע לו שעלול להיווצר מצב בו יגיש בקשה לרישום שם מתחם פנוי ובקשתו תדחה בשל אישורה של בקשה מוקדמת יותר לרישום אותו שם והלקוח מוותר בזה על כל טענה בעניין זה. 
2.10.    הלקוח מאשר כי ידוע לו שמועד אישור רישום ו/או חידושו ו/או העברתו של שם מתחם אינו תלוי בבזק בינלאומי אלא כפוף לבדיקתו ואישורו של מנהל מרשם שמות המתחם הרלוונטי ולא תהיה ללקוח כל טענה כלפי בזק בינלאומי באשר למועד בו נרשם ו/או חודש שם המתחם.
2.11.    תנאי לרישום/ חידוש/ העברת שם מתחם חדש הוא עדכון כתובת דואר אלקטרוני הינו אימות כתובת דוא"ל של הלקוח.
2.12.    כתובות המסתיימות ב-co.il ו-org.il יאושרו באופן מיידי לאחר ביצוע אימות כתובת דוא"ל. עם זאת, מובהר כי באפשרות האיגוד לבדוק שמות מתחם לאחר רישומם ולדרוש אימות פרטי הלקוח. באחריות הלקוח לספק כל פרט הנדרש על ידי האיגוד תוך 7 ימים. ככל שהלקוח לא סיפק את הפרטים הנדרשים על ידי האיגוד שם המתחם יושעה ולאחר זמן קצר יימחק לחלוטין מהמרשם, מובהר כי בתקופת ההשעיה לא ניתן יהיה לגשת לאתר הלקוח.  
2.13.    בהצטרפותו לשירות הלקוח מצהיר ומאשר בזאת כי באחריותו הבלעדית לחדש את שם המתחם שברשותו והוא פוטר את בזק בינלאומי ו/או מי מטעמה מכל אחריות לאי חידוש שם המתחם שברשותו. 
2.14.    הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאי חידוש שם המתחם במועד יגרום לאי קבלת ושליחת דואר אלקטרוני בתיבות אשר רשומות על שם המתחם ולחסום אפשרות גישה לאתר האינטרנט אשר רשום תחת שם המתחם.
2.15.    מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בזק בינלאומי תהא רשאית לשלוח לכתובת המייל אותה עדכן הלקוח עבור שם המתחם האמור, הודעת תזכורת על הצורך בחידוש תקופת האחזקה של שם המתחם. לאור האמור, על הלקוח לוודא בכל עת כי פרטי הגישה, לרבות כתובת המייל של הלקוח, נכונים ומעודכנים בכל עת וכי יש ללקוח גישה לתיבת הדואר אליה תישלחנה הודעותיה של בזק בינלאומי בקשר לחידוש כאמור. אין בשליחת ו/או אי שליחת תזכורת כאמור כדי להטיל אחריות על בזק בינלאומי על אי חידוש שם המתחם במועד הנדרש. 
2.16.    בהצטרפותו לשירות הלקוח מאשר כי ידוע לו שאי מתן פרטים מלאים ו/או מדויקים ו/או אי עדכונה של בזק בינלאומי אודות כל שינוי בפרטי המחזיק בשם המתחם ו/או דרכי ההתקשרות עימו עלולים להביא לכך שלא יקבל הודעות שונות בקשר לשירות הדומיינים, לרבות הודעות המתריעות כי תוקפו של שם המתחם שברשותו עומד לפוג ו/או הודעות הנוגעות לבירורים שונים הנדרשים על מנת לרשום את שם המתחם, וללקוח לא תהיה כל טענה כלפי בזק בינלאומי ו/או מי מטעמה בשל כך, לרבות במקרה בו שם המתחם שברשות הלקוח לא יחודש או לא ירשם עקב אי קבלת הודעות כאמור.

3.    הקמת מנוי
3.1.    פרטי גישה
3.1.1.    במידה שהלקוח מצטרף לשירות דרך אתר האינטרנט, הרי שלצורך השימוש בשירות על הלקוח להסדיר פרטי גישה לאתר הבית, הכוללים בין היתר שם משתמש וסיסמה.
3.1.2.    רישום אוטומטי לאתר הבית: תהליך ההצטרפות לשירות הדומיינים דרך אתר האינטרנט רושם את הלקוח באופן אוטומטי גם לאתר הבית, כהגדרתו לעיל, וזאת ללא תוספת תשלום. על כן, מרגע ההצטרפות לשירות ואילך, יהא באפשרות הלקוח להתחבר באמצעות פרטי הגישה גם לאתר הבית של בזק בינלאומי ולקבל באמצעותו, בין השאר, מידע אודות כלל השירותים המסופקים ללקוח ועל מגוון השירותים הרחב של בזק בינלאומי.
3.1.3.    יודגש, שהרישום לאתר הבית והשימוש בו הינם בהתאם ובכפוף לתקנון השימוש באתר הבית. לפיכך, עצם ההרשמה לאתר השירות מהווה הצהרה של הלקוח, כי קרא גם את תקנון השימוש באתר הבית וכי נתן את הסכמתו לאמור בו.
3.1.4.    יצוין, כי פרטי הגישה מאפשרים כניסה לאזור האישי של הלקוח המאפשר, בין השאר, עיון בשמות המתחם (דומיינים) שברשותו ואת המאפיינים של כל שם מתחם. כמו-כן, באפשרות הלקוח לבצע פעולות שונות בקשר לשמות המתחם שברשותו, לרבות חידושם, ניהולם וכן ביצוע פעולות נוספות בנוגע לשירותים אותם הלקוח מקבל מבזק בינלאומי והצטרפות לשירותים נוספים הניתנים על ידי בזק בינלאומי.
3.1.5.    לכן, פרטי הגישה נמסרים ללקוח לשימוש אישי בלבד ואין למסור אותם לכל צד שלישי. מסירת שם המשתמש והסיסמה לצד שלישי נעשית על אחריותו הבלעדית של הלקוח. במידה ובכוונת הלקוח לרשום את שם המשתמש והסיסמה כדי לזכרם, מומלץ לשמור אותם במקום מוסווה, כך שרק ללקוח תהיה גישה אליהם. אנו מציעים שלא לשמור את פרטי הגישה במדיה דיגיטלית, כגון על גבי המחשב, הטלפון הנייד, דיסק און קי או כונן חיצוני, שכן אלו עלולים להיגנב או להיפרץ.
3.1.6.    מומלץ ללקוח להקפיד על כך שהסיסמה תהיה ייחודית. בחירה בשם משתמש וסיסמה, המשמשים את הלקוח לצורך שירותים אחרים, עלולה להגדיל את סכנת הפריצה לאזור האישי של הלקוח. כמו כן, לשם בטחון המידע, מומלץ להחליף את הסיסמה תדיר ולכל הפחות אחת לשלושה חודשים.

3.2.    התנתקות בתום השימוש
3.2.1.    בתום השימוש באתר, על הלקוח להקליק על אפשרות ״יציאה״ שמופיעה בראש האתר. הקלקה על אפשרות זו תוציא את הלקוח מהאזור האישי. כניסה חוזרת לאזור האישי תחייב מסירה מחודשת של פרטי הזיהוי של הלקוח.
3.2.2.    יצוין, שאתר האינטרנט מנתק את ההתחברות לאתר באופן אוטומטי, וזאת לאחר פרק זמן בו הלקוח עושה שימוש רציף באתר. משמעות הניתוק היא, שיהא על הלקוח להתחבר לאתר מחדש (באמצעות הקלדת פרטי הגישה), כאשר יבקש הלקוח לחזור ולעשות בו שימוש. יחד עם זאת, יש לזכור, שעד ההפסקה האוטומטית של ההתחברות, האזור האישי של הלקוח יהיה חשוף בפני כל בעל גישה למכשיר הקצה בו הלקוח עושה שימוש (לרבות בהתחברות מרחוק). לפיכך, מומלץ שלא להסתמך על הניתוק האוטומטי של ההתחברות, ולהקפיד להתנתק מהאתר בסיום השימוש בו, כמתואר לעיל.

3.3.    זכירת פרטים
3.3.1.    קיימת אפשרות שאתר האינטרנט יזכור את פרטי הגישה של הלקוח (למעט את הסיסמה). בדרך זו, לא יהיה צורך בהקלדה חוזרת של פרטים אלו בכל כניסה חוזרת לאתר מאותו מכשיר קצה. על מנת להשתמש באפשרות זו, על הלקוח לסמן וי בריבוע שבצד הפונקציה לזכירת פרטים.
3.3.2.    יצוין, כי בזק בינלאומי שומרת את הזכות לשנות את הגדרות פונקציית זכירת פרטים, כך שפונקציה זו תשמור את כל פרטי הגישה של הלקוח - לרבות הסיסמה.
3.3.3.    יש להביא בחשבון, ששימוש בפונקציית זכירת פרטים יקל על בעל גישה למכשיר הקצה, שבאמצעותו בחרת בפונקציה זכירת פרטים, להיכנס לאזור האישי של הלקוח אף ללא ידיעתו והסכמתו. לכן מומלץ שלא להשתמש בפונקציה זו.

3.4.    ניהול הרשאות 
3.4.1.    ניתן לנהל את הרשאות הגישה לאתר השירות באמצעות אתר הבית וכן באמצעות המוקד. יצוין כי עניין זה הינו בהתאם ובכפוף למדיניות ניהול ההרשאות שבאתר הבית ובהתאם ובכפוף לתקנון השימוש באתר הבית.
3.4.2.    יש להביא בחשבון, שמתן הרשאות גישה, לבעלי גישה נוספים, תיעשה על אחריותו הבלעדית של הלקוח וכי האחריות לכל פעולה שתבוצע על ידם מוטלת על הלקוח באופן מלא.
3.4.3.    כמובן שיש להנחות את בעלי ההרשאות כדלקמן: 

3.4.3.1.    לשמור את פרטי הגישה בסודיות מוחלטת 
3.4.3.2.    לעשות שימוש בפרטי הגישה אך ורק עבור המטרות שנקבעו על ידך 
3.4.3.3.    לקרוא מראש את תקנון זה ואת תקנון השימוש באתר הבית ולהתחייב לפעול בהתאם להוראותיהם.
3.4.4.    מתן הרשאות גישה לגורמים נוספים מהווה הצהרה של הלקוח, כי אלו קראו את תקנון זה ואת תקנון השימוש באתר הבית, הם מסכימים להוראותיו והמלצותיו ומתחייבים לפעול על פיהם.

 

3.5.    פרופיל לקוח ואמצעי תשלום
3.5.1.    במסגרת ההצטרפות לשירות על הלקוח למסור פרטים מלאים הכוללים, בין היתר, שם מלא של המחזיק בשם המתחם, כתובת עדכנית, כתובת דוא״ל, טלפון. כברירת מחדל פרטי בעל הדומיין ירשמו גם כפרטי איש הקשר האדמיניסטרטיבי, איש קשר טכני, Zone Contact, באפשרות הלקוח לפנות למוקד (להלן יחדיו: "פרטי הלקוח").
3.5.2.    בהצטרפותו אל השירות הלקוח מצהיר ומתחייב כי פרטי הלקוח שמסר במועד הצטרפותו כאמור יהיו נכונים ומדויקים וכי יעדכן את בזק בינלאומי בכל שינוי שיחול בפרטי הלקוח בסמוך ככל הניתן לאחר קרות אותו שינוי.
3.5.3.    כמו כן, במועד ביצוע פעולת רישום או חידוש או העברת שם מתחם, וכתנאי לביצוע הפעולה כאמור, על הלקוח להסדיר אמצעי תשלום תקין ותקף עבור ביצוע הפעולה כאמור. 
מובהר כי אי הסדרת אמצעי תשלום תקין ותקף עלולה להשבית ו/או למנוע את גישתו ו/או שימושו של הלקוח בשם המתחם עבורו לא הושלם תהליך התשלום.


4.    הזמנת השירות
4.1.    במסגרת הזמנת השירות, על הלקוח לבחור בפעולה אותה הוא מבקש לבצע (רישום/חידוש שם מתחם וכיו"ב) וכן את התקופה עבורה הלקוח מבקש לבצע פעולה זו, בהתאם לחלופות שיעמדו בפני הלקוח בעת ביצוע הפעולה כאמור וכן יהיה עליו לעדכן אמצעי תשלום תקף באמצעותו הוא מבקש לבצע את הפעולה כאמור. כמו כן באפשרות הלקוח להזמין שירותים נלווים נוספים הקיימים באתר האינטרנט.


5.    מוקד בזק בינלאומי
5.1.    חשוב לנו להעניק ללקוח נוחות מירבת וחווית שימוש ממדרגה ראשונה. על כן, ולנוחיות הלקוח, בזק בינלאומי מעמידה לרשותו מוקד מכירות שירות ותמיכה. נציגינו ישמחו לסייע ללקוח בכל שלבי השימוש בשירות, החל מתהליך ההצטרפות, הסדרת פרטי הגישה והקמת פרופיל לקוח, הסדרת אמצעי תשלום, בחירת הפעולה המבוקשת, מתן תמיכה וסיוע בשאלות שתתעוררנה.
5.2.    מועדי פעילות המוקד הינם כמפורט באתר השירות. בזק בינלאומי שומרת על זכותה לשנות את שיטת העבודה, את היקף השירות המסופק על ידי המוקד ואת שעות פעילות המוקד לפי שיקול דעתה. לצורך כך, על הלקוח לעקוב אחרי מועדי הפעילות של המוקד, המפורסמים באתר השירות.


6.    כפיפות לכללי איגוד האינטרנט הישראלי [חל על שמות המתחם המסתיימים בסיומת il]
6.1.    הלקוח מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו שרישום וניהול שמות המתחם נעשים בכפוף לכללי הרישום (כהגדרתם בסעיף ‎2.2 לעיל) של האיגוד (להלן: "כללי האיגוד"). הלקוח מאשר בזה כי ניתנה לו הזדמנות מספקת לקרוא את כללי הרישום של האיגוד (אותם ניתן למצוא בכתובת http://www.isoc.org.il/domain_heb/il-domain-rules.html), כי קרא אותם בפועל וכי הוא מסכים להם. הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו והוא מסכים ש-
•      שמות המתחם נרשמים לתקופות אחזקה של שנה אחת, שנתיים, שלוש שנים, ארבע שנים או חמש שנים, לפי בחירת המבקש.
•      הינו כפוף לכללי האיגוד ליישוב סכסוכים בקשר לזכויות בשמות המתחם, אותם ניתן למצוא בכתובת  http://www.isoc.org.il/domain_heb/il-domain-rules.html.
6.2.    האיגוד אינו נושא כלפי הלקוח באחריות כלשהי לפקיעת רישומו של שם המתחם, חידוש הרישום ו/או ביצוע כל פעולה שהאחריות לבצעה מסורה לבזק בינלאומי ו/או למי מטעמה.
6.3.    אחריות האיגוד כלפי הלקוח בקשר עם רישום שם המתחם, בדיקת הבקשה לרישומו והטיפול בו לאחר שנרשם- מוגבלת כאמור במפורש בכללי האיגוד. 
6.4.    הלקוח מצהיר בזה כי הוא מודע ומסכים לכך שרישום שם מתחם אינו מקנה לו כל זכות בעלות או זכות קניינית אחרת בשם המתחם- אלא זכות חוזית להחזקת שם המתחם בלבד לתקופה מוגבלת.
6.5.    הלקוח יפצה וישפה את האיגוד בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה הנובעת מרישום שם המתחם, החזקתו והשימוש בו בניגוד לכללי האיגוד ו/או להוראות כל דין.
6.6.    ידוע ללקוח שבאפשרותו לפנות לנציב תלונות הציבור שמונה על ידי האיגוד, בכתובת:
reg-complain@isoc.org.il
6.7.    הדינים החלים על סכסוכים בין מבקש הרישום לאיגוד הם דיני מדינת ישראל בלבד (בלא תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי שבהם) וסמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות המרכז או תל אביב בלבד.

7.    מחלוקות משפטיות ויישוב סכסוכים
7.1.    מובהר כי בזק בינלאומי אינה צד לכל מחלוקת משפטית בסוגיית רישום ו/או חידוש ו/או העברת שמות מתחם, ככל שתהיה. בזק בינלאומי תפעל בקשר עם רישום ו/או חידוש ו/או העברת שמות בהתאם להתחייבויותיה כלפי מנהלי מרשם שמות המתחם השונים ו/או צווים שניתנו על ידי ערכאה מוסמכת.
7.2.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין כי בזק בינלאומי ו/או האיגוד אינם מוסמכים להכריע בסכסוכים בנוגע לזכויות בשם מתחם. סכסוכים אלה ייפתרו בין בעלי הדין בהתאם לפרוצדורת יישוב הסכסוכים אשר קבועה בכללי הרישום של האיגוד ובמדיניות האיגוד (ה- IL-DRP) או לחלופין באמצעות מערכת בתי המשפט. 
7.3.    מובהר בזה כי כל החלטה של מערכת בתי המשפט או של ה- IL-DRP, בנוגע לשם מתחם מסוים תחייב את האיגוד ואת בזק בינלאומי. 


8.    התמורה
8.1.    התשלום עבור השירות יבוצע בתשלום אחד וחד פעמי בהתאם לתעריף המפורסם באתר עבור הפעולה אותה מבקש הלקוח לעשות.
8.2.    הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהתשלום הינו עבור הגשת הבקשה לרישום/חידוש שם מתחם וכי הוא לא יהיה זכאי לקבל את התמורה ששולמה עבור השירות אף אם השירות יבוטל על ידו מוקדם מתום התקופה שבחר או במידה שהאחראי על המרשם הרלוונטי דחה את הבקשה לרישום/חידוש/העברת שם מתחם. 
8.3.    התשלום יגבה באמצעות אמצעי התשלום שהלקוח מסר לבזק בינלאומי במועד ביצוע הפעולה המבוקשת. 


9.    אחריות מוגבלת 
על אף האמור בכל מקום בהסכם זה, בנספחיו, באתר השירות ובכל הנחיה שנמסרה ללקוח, ככל שנמסרה, בתהליך ההצטרפות לשירות ובכלל -
9.1.    הצטרפותו של הלקוח לשירות מהווה הצהרה והתחייבות של הלקוח על ידיעתו והבנתו, בדבר מלוא הסיכונים הכרוכים בשירות (כמצוין בהרחבה בתקנון זה), ועל הסכמתו לפטור את בזק בינלאומי ומי מטעמה בגינם, ועל וויתורו של הלקוח כלפי בזק בינלאומי ומי מטעמה בגין כל טענה ותביעה ובגין כל נזק שעלול להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי עקב ו/או בקשר עם השירות ו/או כל חלק ממנו. זאת למעט בגין נזק שיגרם על ידי בזק בינלאומי בזדון.
9.2.    הצטרפות הלקוח לשירות מהווה הצהרה והתחייבות על ידיעתו והבנתו, כי השירות נשוא הסכם זה וכל תוכנה ו/או אתר אינטרנט הקשורים לשירות, מסופקים במצבם כפי שהם (As Is). כיוון שלא ניתן להתחייב למנוע את התרחשותם של פגמים, תקלות או טעויות במסגרת השירות – הצטרפות הלקוח לשירות מהווה הצהרה על ידיעתו, כי בזק בינלאומי אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם עקב השירות ובכלל זאת, מבלי לגרוע מכלליות האמור - אי הצלחת השירות, הסתמכות על השירות, אי התאמה, העדר גישה למידע השמור במסגרת השירות, גילוי, חשיפה, פגיעה, שיבוש, מחיקה, העתקה, גניבה, אבדן לרבות אבדן מידע ו/או תכנות, התחזות, חדירה של גורם בלתי מורשה, פריצות אבטחה, חדירת וירוסים ותכנות פוגעניות, כישלון השירות, הפסקת השירות (באופן זמני או לצמיתות), הפסד, מניעת רווחים, עלויות שחזור מידע ושירותי מומחה, הפסקות והפרעות עבודה, אספקה והעדר אספקה של שירותי התמיכה בשירות, מעשה או מחדל של צדדים שלישיים, פגיעה במוניטין ועוד.
9.3.    בזק בינלאומי לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת, כלפי הלקוח, ו/או מי מטעמו וכלפי צד שלישי, בין היתר, בדבר ו/או בקשר עם מסחריות השירות והתאמתו למטרה ספציפית. בזק בינלאומי אינה יוצרת כל מצג והיא לא תישא בכל אחריות שהיא והיא אינה מתחייבת כי השירות נשוא הסכם זה, השירותים הנלווים לו והמסופק במסגרתו יתאימו לדרישות הלקוח או לצרכיו ו/או כי יסופקו ללא הפרעה, בזמן ו/או בתיאום עם תוכנות אחרות בהם הנך עושה שימוש וללא שגיאות, פגמים וטעויות.
9.4.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן מובהר, כי בזק בינלאומי לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או עיכוב ו/או פגיעה שמקורו בגורמים שאינם בשליטתה המלאה, לרבות:

9.4.1.    תקלות או מגבלות שמקורן בבעיות תוכנה או חמרה או אי התאמה של תוכנה או
ציוד קצה (לרבות מחשב, טאבלט ומכשיר סלולרי) שבאמצעותם הלקוח ניגש לשירות בו עושה הלקוח שימוש לצורך או במסגרת השירות;
9.4.2.    בעיה בגישה לשירות, בין שמקורו בספק התשתית לאינטרנט ובין שמקורו בספק
הגישה לאינטרנט ומכל סיבה שהיא;
9.4.3.    התחזות, פריצה, חדירת גורם בלתי מורשה, וירוס או תכנות פוגעניות;
9.4.4.    עניין הנובע ממעשה או מחדל של הלקוח או של צד שלישי;
9.4.5.    תוצאה שניתן היה למנוע אותה על ידי מעשה או העדר מחדל של הלקוח ו/או של מי מטעמו;
9.5.    לאור האמור לעיל מובהר, כי בזק בינלאומי ו/או מי מטעמה לא יישאו כלפי הלקוח, כלפי מי מטעמו וכלפי צד שלישי, באחריות לנזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, נלווים, קנסות ופיצויים מכל מין וסוג, לרבות נזקים הנובעים עקב תביעה ו/או דרישה ו/או נזק שנגרם לצד שלישי.
9.6.    ככל שחרף האמור לעיל, תפסוק ערכאה שיפוטית מוסמכת, כי לבזק בינלאומי אחראיות נזיקית כלפי הלקוח ו/או כלפי מי מטעמו ו/או כלפי צד שלישי ובכלל, וכי עליה לשפות ו/או לפצות בגין כך - מוסכם בזאת כי הפיצוי המרבי יוגבל לתקרת שיפוי מצטברת ומקסימאלית, שהינה בגובה התמורה אשר שילם הלקוח לבזק בינלאומי בפועל עבור השירות.

 

10.    כללי התנהגות
10.1.    ככל שהלקוח מעביר שם מתחם לניהול בזק בינלאומי, באחריותו הבלעדית לבטל את רישום שם המתחם אצל הספק הקודם. 
10.2.    הצטרפות הלקוח לשירות מהווה הצהרה והתחייבות שלו, כי במסגרת השימוש בשירות לא תבוצע על ידו כל פעולה, במישרין ובעקיפין, שיש בה כדי לפגוע בזכות קניין רוחני, בפרטיות או בכל זכות של צד ג', וכי כל פעולותיו יהיו בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.
10.3.    מובהר, כי עצם השימוש בשירות, במישרין ובעקיפין, לרבות בהגשת בקשה לרישומו ו/או חידושו של שם מתחם, מהווים הצהרה והתחייבות של הלקוח, כי אין בפעולות אלה כדי הפרת זכות קניין רוחני, פגיעה בפרטיות, הפרת זכות של צד ג' או הפרה של הוראות כל דין, וכי כל הזכויות להחזיק במידע ולהשתמש בו הינם בבעלות הלקוח.
10.4.    הצטרפות הלקוח לשירות מהווה הצהרה והתחייבות מצידו, כי לא יעשה על ידו שימוש בשירות, במישרין ובעקיפין, אשר הינו בחוסר תום לב ו/או אשר עומד בניגוד להוראות הדין.
10.5.    מבלי לגרוע מן האמור, הלקוח מתחייב שלא לעשות שימוש במידע המסופק לציבור באמצעות מערכת ה-Whois  אלא למטרת השימוש ההוגן שלשמו קיימת המערכת, קרי לצורך בדיקה של זמינות שם מתחם פוטנציאלי ו/או בדיקת סטאטוס שם מתחם כזה או אחר. בנוסף הלקוח מתחייב כי לא יבצע סריקה של מאגר ה-Whois ו/או יבצע דליית מידע ממאגר זה באופן שיטתי, בין אם באמצעים ידניים ובין אם ממוחשבים, לכל מטרה שהיא.
10.6.    הצטרפות הלקוח לשירות מהווה הצהרה והתחייבות מצידו, לפעול ולעמוד בכללי השימוש הנאות בשירותי הגישה לרשת האינטרנט, המופיעים בכתובת https://selfservice.bezeqint.net/529, כפי שיעודכנו על ידי בזק בינלאומי מעת לעת.
10.7.    מבלי לגרוע מהאמור, הלקוח מתחייב לשפות ולפצות את בזק בינלאומי באופן מלא, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל דרישה ו/או תביעה שתוגש כלפיה ו/או בגין כל נזק שייגרם לה, עקב אי עמידתו בהצהרות ובהתחייבויות שלעיל.
10.8.    מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, ומבלי שיש בכך כדי לחייב אותה לעשות כן, בזק בינלאומי עשויה לנקוט פעולה מיידית, לרבות הקפאה, הסרה, מניעת גישה או הפסקת השירות, כולם או מקצתם, בכל מקרה של הפרה ו/או קבלת התראה על חשש להפרה מצד הלקוח ו/או מצד מי מטעמו של ההתחייבויות ו/או ההצהרות שלעיל.
10.9.    מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי הפרת התחייבויות והצהרות הלקוח המפורטים לעיל תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה.

11.    כללי
11.1.    בכל מחלוקת שבין תקנון זה לבין הוראה שבאתר השירות ו/או בהזמנה: במחלוקת
בנושא משפטי תגבר הוראה שבתקנון זה, במחלוקת בנושא מסחרי תגבר הוראה
הכתובה בהזמנה, במחלוקת בנושא השימוש בשירות תגבר הוראה מפורשת הכתובה
באתר השירות;
11.2.    בכל מחלוקת בין תקנון זה לבין תנאי השימוש באתר הבית (כהגדרתו בסעיף 1 לעיל)
- בעניין העוסק בשירות הדומיינים תגבר הוראה שבתקנון זה. בעניין העוסק באתר
הבית תגבר הוראה הקבועה בתקנון השימוש באתר הבית;
11.3.    הלקוח מסכים ומאשר בזאת כי אספקת השירות ו/או כל חלק ממנו כפופים למילוי מלוא התחייבויות הלקוח על פי הסכם זה.
11.4.    ככלל, כתובת הדוא״ל, שהוסדרה כשם המשתמש לאתר השירות, תהווה כתובת למשלוח הודעות ללקוח בקשר עם השירות. במקרה שללקוח כתובת אחרת לקבלת הודעות - תשמש הכתובת שבחר הלקוח ככתובת למשלוח הודעות אליו, למעט אם צוין אחרת. מובהר, כי בזק בינלאומי תהא רשאית להשתמש, במקום הכתובת שהסדיר הלקוח כשם המשתמש ו/או בנוסף לה, בכל כתובת אחרת שמסר הלקוח לבזק בינלאומי במסגרת רישומו ו/או חידושו של שם המתחם ו/או במסגרת עדכון פרטי הלקוח באתר לצורך משלוח הודעות ללקוח.
11.5.    הצטרפותו של הלקוח לשירות ו/או השימוש בו ו/או באיזה מחלקיו מהווה הסכמתו, לתנאי תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת על ידי בזק בינלאומי ויפורסם באתר השירות.
11.6.    על הלקוח להקפיד ולעקוב אחר ההודעות השונות המתפרסמות באתר בקשר עם השירות.
11.7.    מבלי לגרוע מהוראות חוק האזנת סתר התשל"ט-1979, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981 וכל דין אחר לעניין הגנה על פרטיותו של אדם, בזק בינלאומי תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים או במידע הנמסרים במסגרת השירות לצרכי בקרה פנימית, ו/או לצרכי מעקב אחר תקינות השירות וטיבו ו/או לביצוע מעקב סטטיסטי על הפעילות והשימוש בשירות.
11.8.    בהצטרפותו לשירות הלקוח מסכים ומאשר כי במסגרת שירות הדומיינים ולשם ביצוע פעולות שונות במסגרתו, לרבות רישום, העברת, חידוש ו/או ניהול שמות מתחם, בזק בינלאומי תהא רשאית להעביר לאיגוד או למנהל מרשם שמות מתחם רלוונטי אחר את הפרטים שמסר הלקוח במסגרת הצטרפותך לשירות, לרבות תכתובות מול הלקוח ו/או מי מטעמו וכי פרטי הלקוח (כהגדרתם לעיל) יתפרסמו במסגרת מרשם שמות המתחם הרלוונטי.
11.9.    הלקוח מאשר שפרטים ביחס לשם המתחם, כגון פרטי המחזיק בו, פרטי התקשרות, אנשי הקשר שלו ופרטים טכניים לגבי שם המתחם יופיעו במנגנון איתור הפרטים של האיגוד (WHOIS). 
11.10.    הצטרפותו של הלקוח לשירות מהווה הסכמה שלו, לקבלת עדכונים ו/או חומר פרסומי ו/או שיווקי באמצעות הפרטים שנמסרו על ידך לבזק בינלאומי, לרבות כתובות דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, טלפון נייד ופקסימיליה, וזאת אלא אם פנה הלקוח לבזק בינלאומי בבקשה להסיר עצמו מרשימת התפוצה אליה נשלחים חומרים שיווקיים כאמור בסעיף זה.
11.11.    פסקה רשות מוסמכת כי הוראה שבהסכם זה בטלה, תתוקן ההוראה באופן המינימאלי האפשרי.
11.12.    רישומי בזק בינלאומי ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא בקשר עם השירות שבהסכם זה.
11.13.    לבית המשפט המוסמך בתל-אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי תנאים אלו. מובהר, כי מחלוקת בקשר עם השירות תידון בהתאם לדיני מדינת ישראל.
11.14.    בזק בינלאומי תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להמחות את זכויותיה וחובותיה מכוח הצעת מחיר זו לחברת אם או לחברה אחרת תחת שליטת חברת האם, בכפוף לכך שזכויות הלקוח לא תיפגענה. 
11.15.     התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות, אולם מתייחסים לשני המינים.

אוקטובר 2021