תקנון רכישת מוצר Deco M4 - ללקוחות עסקיים


מובהר כי הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ״א- 1981 ("החוק") אשר חלות על "צרכן" כהגדרתו בחוק, אינן רלוונטיות ואינן חלות על לקוחות עסקיי ם בבזק בינלאומי.


1. תכונות המוצר

1.1. בזק בינלאומי, ספקית שירותי האינטרנט המובילה בישראל שמחה לספק לך מגדיל טווח רשת אלחוטית בטכנולוגיית Mesh WiFi , תוצרת .TP-Link Technologies Co Ltd , דגם Deco M4 , ארץ ייצור: סין (להלן: "המוצר").
1.2. המוצר נועד להרחיב את כיסוי האינטרנט האלחוטי ברחבי הבית. יחידות המוצר מחוברות בינן לבין עצמן בטכנולוגיית Mesh ובכך מתאפשרת תקשורת אלחוטית בכיסוי רחב ללא ניתוקים. טכנולוגיית Mesh,
(ART-Adaptive Routing Technology) משייכת באופן אוטומטי כל מכשיר המבקש להתחבר לרשת האלחוטית, אל היחידה בעלת שידור ה- WiFi הטוב ביותר עבורו, בין אם ישירות לנתב או לאחת מיחידות המוצר .
1.3. תקנים ומהירויות: המוצר מכיל שתי יחידות, כאשר כל יחידה הינה מגדיל טווח בתקן AC במהירות 1200Mbps בעל שני משדרים בתדרים 2.4GHz-300Mbps , 5GHz-876Mbps .
1.4. פרטים טכניים נוספים אודות המוצר ניתן למצוא בתעודות המצורפות באריזת המוצר.
1.5. מובהר כי טווח כיסוי האינטרנט האלחוטי עשוי להיות מושפע מגורמים שונים, כגון גודל ומבנה בית הלקוח,גורמים סביבתיים שונים, ועוד. בזק בינלאומי איננה מתחייבת כי המוצר יספק כיסוי מלא לכל בית הלקוח.


2. תנאי תשלום
2.1. התמורה בגין המוצר תחויב בחשבונית במועד ביצוע העסקה, ותיגבה בשלושים ושישה תשלומים חודשיים שווים, או באופן אחר על פי המוסכם עם הלקוח בעת ביצוע העסקה.


3. אספקת המוצר
3.1. המוצר יסופק ללקוח תוך 5 ימי עסקים, אלא אם נמסר ללקוח אחרת במועד ביצוע העסקה.


4. תנאי שירות ואחריות
4.1. האחריות למוצר ניתנת על ידי היבואן הרשמי של המוצר: בנדא מגנטיק בע"מ, רחוב המחשב 1, אזה"ת פולג, נתניה .
4.2. האחריות הינה לשלוש שנים ממועד הרכישה, בהתאם לתעודת האחריות המצורפת למוצר.
4.3. לצורך קבלת שירות ואחריות למוצר, יש לפנות אל היבואן, בנדא מגנטיק בע"מ באמצעות מוקד שירות ותמיכה, בטלפון 073-2660699 , בין הימים א' ה' בין השעות 17:00- 9:00 .


5. הגבלת אחריות
5.1. השימוש בציוד הינו באחריות הלקוח ובכפוף לתנאי היצרן, שיסופקו ללקוח על פי דרישה .
5.2. הלקוח מצהיר על ידיעתו והסכמתו, כי המוצר מסופק במצבו כפי שהוא (as is). החברה אינה יוצרת מצגכלשהו והיא לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת, בקשר עם מסחריות המוצר והתאמתו למטרה ספציפית. החברה אינה יוצרת מצג כלשהו ולא תישא בכל אחריות שהיא, והיא אינה מתחייבת, כי השירות נשוא הסכם זה יתאים לדרישות הלקוח ו/או יסופק באופן מלא ומוחלט וללא הפרעה, בזמן, בתיאום עם תוכנות אחרות של הלקוח וללא שגיאות, פגמים וטעויות.
5.3. השימוש בשירות מושא הסכם זה נעשה על אחריותו הבלעדית של הלקוח. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם לו הנובע כתוצאה, כפועל יוצא ו/או בקשר עם השימוש בשירות.
5.4. בזק בינלאומי לא תישא באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, העשוי להיגרם ללקוח עקב השימוש במוצר, לרבות כל פגם או תקלה במוצר. האחריות והשירות הניתנים ללקוח בגין המוצר הינם הסעד היחיד לו זכאי הלקוח בקשר לכל טענת פגם, תקלה או אי התאמה של המוצר.
5.5. בזק בינלאומי לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או עיכוב בשימוש במוצר שמקורם בגורמים שאינם בשליטתה.
5.6. הלקוח מצהיר, כי ידוע לו, כי הגבלת האחריות כאמור בסעיף זה, הינו תנאי יסודי להתקשרות זו.


6. הודעות
6.1. הלקוח מסכים בזאת כי פרטיו, כפי שנמסרו על ידו בעת הצטרפותו לשירות, לרבות כתובת הדוא"ל שתימסר על ידו או הידועה לחברה במועד הצטרפותו לשירות, יהוו את מענו לצורך משלוח הודעות על ידי החברה, ובכלל זה למשלוח הודעות פרסומת. הלקוח רשאי להודיע לחברה בכל עת שאין הוא מעוניין לקבל חומרים שיווקיים לכתובת הדוא"ל שלו.
6.2 . כל הודעה שתשלח החברה ללקוח תחשב כאילו הגיעה ללקוח שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה, אם נשלחה בדואר ישראל; ואם נמסרה ביד או הועברה בפקסימיליה או נשלחה באמצעות הדואר האלקטרוני - בעת מסירתה.


7. כללי
7.1 . בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תנאי שימוש אלו לפרסומים אחרים כלשהם בדבר השירות, תגברנה הוראות תנאי השימוש לכל דבר ועניין .
7.2 . רישומי החברה ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא לשירות זה.
7.3 . לבית המשפט המוסמך בתל-אביב תהיה סמכות בשיפוט הבלעדית והייחודית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי תנאי שימוש אלו.

 


אפריל 2021